PGA

La Programació General Anual de Centre és el document basat en el PEC on es concreten i prioritzen els objectius del Projecte de Direcció (2018-22), recull l’estructura organitzativa i el pla de funcionament general del centre.

Aquest curs els objectius del tercer any del Projecte de Direcció són els que marquen aquesta PGA.

Cada cicle i comissió programa uns objectius anuals on s’especifiquen les estratègies i les actuacions encaminades a l’acompliment dels objectius assenyalats. S’han inclòs els indicadors per poder fer el seguiment i l’avaluació interna.

Aquesta PGA s’ha elaborat a partir de les aportacions i  propostes del claustre tenint present la Memòria del curs passat i incorporant les propostes de millora que aquesta proposava, parteix de les indicacions del Departament d’Ensenyament sobre els objectius generals a assolir i introdueix les novetats que cada curs es van produint.

Recollint I valorant les avaluacions i les propostes de millora que s’han portat a terme en el conjunt de la comunitat educativa en la Memòria del curs 20-21 tenim com a resum.

  • Garantir el seguiment educatiu i els aprenentatges en cas de possibles confinaments de grup o individuals.
  • Aplicar les mesures de prevenció i protecció indicades pel Departament d’Educació i Salut.
  • Iniciar la transformació de l’escola en Institut escola.
  • Mantenir i millorar els resultats de les avaluacions
  • Continuar participant en el projecte de Xarxa de Competències Bàsiques i ampliar l’equip
  • Continuar participant en el projecte del GRAI “Llegim en parella”
  • Iniciar la participació a la Xarxa de transformació educativa.
  • Mantenir la metodologia del treball per projectes i millorar la seva avaluació.
  • Avançar en l’aprenentatge cooperatiu d’alumnes i docents
  • Revisar el Projecte de convivència ampliant-lo a l’etapa de Secundària i aplicar-lo.

Si voleu consultar tota la PGA cliqueu el link