PGA

La Programació General Anual de Centre és el document basat en el PEC on es concreten i prioritzen els objectius del Projecte de Direcció (2018-22), recull l’estructura organitzativa i el pla de funcionament general del centre.

Aquest curs els objectius del primer any del Projecte de Direcció són els que marquen aquesta PGA.

Cada cicle i comissió programa uns objectius anuals on s’especifiquen les estratègies i les actuacions encaminades a l’acompliment dels objectius assenyalats. S’han inclòs els indicadors per poder fer el seguiment i l’avaluació interna.

Aquesta PGA s’ha elaborat a partir de les aportacions i  propostes del claustre tenint present la Memòria del curs passat i incorporant les propostes de millora que aquesta proposava, parteix de les indicacions del Departament d’Ensenyament sobre els objectius generals a assolir i introdueix les novetats que cada curs es van produint.

Recollint I valorant les avaluacions i les propostes de millora que s’han portat a terme en el conjunt de la comunitat educativa en la Memòria del curs 2017-18 tenim com a resum.

  • Mantenir i millorar resultats de les avaluacions externes.
  • Continuar participant en el projecte de Xarxa de Competències Bàsiques i
  • ampliar I’equip impulsor.
  • Mantenir la metodologia del treball per projectes i millorar la seva
  • avaluació.
  • Revisar la metodologia de treball de les àrees instrumentals, especialment
  • les matemàtiques.
  • Abans en I’aprenentatge cooperatiu d’alumnes i docents
  • Continuar amb I’elaboració del Projecte de convivència.
  • Rendibilitzar el temps i dinamitzar les sessions de treball dels docents.

Si voleu consultar tota la PGA cliqueu el link