PEC

Veure tot el document PEC

Resum

Entenem l’educació com la formació integral de l’alumne i volem una escola de qualitat que segueixi les avantguardes dels moviments pedagògics. Per això, no només ens proposem obtenir uns bons resultats acadèmics sinó que treballem també pel desenvolupament dels aspectes emocionals i de relació interpersonal de cadascú.

La societat en la que viuran els nostres alumnes és incerta i canviant, per tant, hem de formar alumnes competents en tots els aspectes. L’educació emocional, la competència social i personal és molt important així com la capacitat d’aprendre a aprendre.

El Projecte Educatiu de la nostra escola parteix d’uns trets d’identitat que són l’ideari del centre :

  • Trets d’identitat
  • Pública i catalana, garanteix l’igualtat d’oportunitats , és gratuïta i gestionada per l’administració pública. La llengua catalana és la llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge segons els nostre Projecte Lingüístic.
  • Coeducadora i no sexista, es practica una educació per a la igualtat i que no discrimina.
  • Inclusiva, respecta els diferents ritmes evolutius i les diferents capacitats d’aprenentatge de cada alumne/a.
  • Democràtica i lliure, educa en un esperit crític i dialogant fomentant els valors. Defensa la pluralitat del pensament i les idees.
  • Aconfessional, les religions es treballen com a coneixement social; en cap cas pretén adoctrinar.
  • Compromesa amb el medi ambient, l’entorn i oberta al món. Promou la salut, l’esport i fomenta la descoberta de les manifestacions artístiques .
  • Oberta i participativa, tots els membres de la comunitat educativa hi tenen representació i les seves propostes són escoltades i valorades; treballem per la cohesió social .

Metodologia

Respectem el desenvolupament individual en el procés d’aprenentatge de cadascú.
• Metodologia activa: treball per projectes, treball cooperatiu, tallers, racons, agrupaments flexibles.
• Observació directa, aprenentatge a partir del descobriment i l’experimentació, aprenentatge significatiu.
Actitud d’investigació i foment de l’esperit crític.
• Actitud participativa en la descoberta de l’entorn natural i històric-social més proper.
• S’utilitzen pocs llibres de text i s’elaboren dossiers propis.
• L’ús de les eines digitals complementen aquestes metodologies.
• Entenem l’avaluació com una eina d’aprenentatge.

Projectes d’innovació i projectes singulars i identitaris del centre

L’escola com ha centre innovador participa en programes d’innovació pedagògica com : L’impuls de la lectura, la Biblioteca escolar-Punt Edu i el Pla integrat de llengües estrangeres. I projectes d’innovació pedagògica com Projecte Innovació TIC i la Xarxa de Competències bàsiques.

· Pla lector i Biblioteca (2005-2012)

· Pla de lectura i Biblioteca Punt Edu (2014-…)

· Impuls de la llengua – Portafolis de lectura (centre de referència 2011-12 i centre pilot 2012-13).

· L’aprenentatge de la llengua estrangera anglès. (PELE 2010-13).

· Projecte Innovació TIC ( 2006-09 ).

· Xarxa Cb. El treball per projectes. (2015-16…..)

També treballa en projectes relacionats en el coneixement del nostre entorn proper, la vinculació amb la història del poble i l’obra del poeta Jacint Verdaguer. Projectes que fomenten la descoberta i l’experimentació.

· Projectes de la Quinzena literària Verdaguer

· Projectes de l’entorn més proper

· Projectes esportius

· Projectes artístics

· Projectes d’Experimentació a EI