CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR                                             

 Membres del Consell Escolar: 15

Sílvia Rodríguez Casadevall, presidenta.

Montse Colomer Pujol, representant de l’Ajuntament.

Marta Folgarolas Cano, cap d’estudis

Anna Ausió Rusiñol, representant del sector mestres.

Sandra Bau Perarnau, representant del sector mestres.

Lídia Garriga Artigas, representant del sector mestres.

M.Josep Maresma Pagès, representant del sector mestres.

Joan Pedrón Castel, representant del sector mestres.

Margarida Garcia Navarro, representant de l’AMPA

Miquel Serra Malats, representant del sector pares.

Judit Comas Terricabras, representant del sector pares.

Bruna Mas Salvador, representant del sector pares.

Isabel Llanas Cuenca, representant del sector pares.

Laia Minchillo Jiménez, secretaria

Laura Bou Codinachs, representant del PAS

Comissió econòmica:

Sílvia Rodríguez, Laia Minchillo, Marta Folgarolas, Montse Colomer, Bruna Mas i Judit Comas.

Comissió permanent:

Sílvia Rodríguez, Laia Minchillo, Marta Folgarolas, Sandra Bau, Margarida Garcia.

Comissió convivencia i coeducació:

Sílvia Rodríguez, Isabel Llanas, Anna Ausió, MJosep Maresma, Joan Pedron.

Comissió menjador:

Sílvia Rodríguez, Lídia Garriga, Miquel Serra, Montse Colomer .

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.