PLC

El projecte lingüístic serà l’element del Projecte Educatiu que recollirà els
aspects relatius a l’ensenyament i l’ús de les llengües al centre.

Per assegurar aquests aspectes s’ha de preveure:

– Utilitzar la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya,
normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les
activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals
i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres
de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació han de ser en llengua
catalana. Així mateix, les reunions, els informes, les comunicacions
…han de ser també en llengua catalana.

– Establir pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalana per a
tots els membres de la comunitat educativa i garantir que totes les
activitats administratives i les comunicacions entre el centre i l’entorn
siguin en llengua catalana, sens perjudici que s’arbitrin mesures de
traducció en el període d’acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut.

–   Tenir com a objectiu fonamental que tot l’alumnat assoleixi una sòlida
competència comunicativa i que en acabar l’educació obligatòria pugui
utilitzar normalment i correcta les dues llengües oficials i comprendre i
produir missatges orals i escrits en llengua anglesa que és la que el
centre ha determinat en el seu projecte lingüístic.

–  Assegurar que els infants d’educació infantil i de cicle inicial
d’educació primària els pares, mares o tutors dels quals sol·licitin que els
seus fills o filles rebin l’ensenyament en llengua castellana siguin
escolaritzats en aquesta llengua mitjançant atenció i suport material
individualitzats.

Si voleu consultar tot el PLC cliqueu el link