Memòria 19-20

Els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual, que ha d’estar elaborada com a molt tard el 30 de setembre, l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre i, en el cas dels centres públics, concretats en el projecte de direcció.
Els centres públics que han subscrit un acord de corresponsabilitat, que és vigent, han d’incloure, en la memòria anual, una memòria avaluadora de l’acord que especifiqui el grau d’assoliment dels objectius proposats.
El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual.
Correspon al claustre de professors dels centres públics avaluar el desenvolupament i els resultats dels aspectes educatius de la programació general anual.
El director o directora ha de promoure processos participatius per avaluar la programació anual i formular propostes de millora, i n’ha d’informar la comunitat.

En aquest link us adjuntem la memòria 19-20 revisada i aprovada per claustre i consell escolar.