CONVACATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE DE 1r DE BATXILLERAT

La recuperació extraordinària de 1r de Batxillerat es durà a terme els dies 2 i 3 de setembre de 2021.

Convocatòria única per a tots els alumnes que tinguin matèries pendents a les 8.00 h del matí. No es permetrà l’entrada d’alumnes a fer les proves de setembre després de l’hora indicada.

Calendari d’exàmens de la convocatòria extraordinària de setembre per a l’alumnat de 1r de Batxillerat amb matèries pendents:

DIJOUS 2 DE SETEMBRE DE 2021 DIVENDRES 3 DE SETEMBRE DE 2021
Llengua Catalana Llengua Castellana
Llengua Anglesa Filosofia i Ciutadania
Educació Física CMC
Llatí Literatura Castellana
Història del Món Contemporani Economia
Mates CCSS Grec
Matemàtiques Dibuix Tècnic
Biologia Física
Tecnologia Industrial Química

Els butlletins de notes es lliuraran el dimarts 7 de setembre, a les 11.00 h.

Reclamacions seran: dimarts 7 de setembre, de 11.00 a 13.00 h i dimecres 8 de setembre, de 9.00 a 11.00 h.