2n BATXILLERAT

CURS 2020-2021

  • DISTRIBUCIÓ HORÀRIA (hores setmana/matèries)
MATÈRIES Hores/setmana
Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera (anglès) II 3
Història de la filosofia 3
Història 3
Matèries modalitat 16
Tutoria 1
  • MATÈRIES DE MODALITAT
Itinerari CIENTÍFIC TECNOLÒGIC SOCIAL HUMANÍSTIC
Matèria 1 (obligatòria) Matemàtiques II Geografia
Matèria 2 (obligatòria) Física II Literatura catalana
Matèria 3 (obligatòria) Biologia II Tecnologia industrial II Mates CCSS II Llatí II
Matèria 4 (optativa-triar-ne una) Química II-Dibuix tècnic II- Economia d’empresa II- Grec II Economia d’empres II-Grec II-Química II- Dibuix tècnic II
  • LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT 2n BATX CURS 2020-2021

  • LLIBRES DE LECTURA

Llista llibres de lectura.

LLIBRES DE LECTURA DE 2n DE BATXILLERAT 2020-2021

  • SORTIDES
2n de BATX 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Sortida Teatre PAU  

Museu d’història de Catalunya. Barcelona

Sincrotró. Cerdanyola del Vallès
Matèria  Llengua Catalana/Llengua Castellana  Ciències socials: GiH

Científic

Cientificotecnològic