PGA (Programació General Anual)

La Programació General Anual és el document que recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l’autonomia del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció.

Programació General Anual 2020-2021 el document aprovat per la direcció del centre, prèviament informat el Claustre i Consell Escolar de l’Institut, el podeu consultar al centre.