Projecte de Convivència

El Projecte de Convivència forma part del projecte educatiu de centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes i les fórmules per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com els processos i les mesures d’intervenció educativa aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre.

El Projecte de Convivència reflecteix les accions el centre desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen s’han d’abordar des de tres nivells diferents:

  • Valors i actituds
  • Resolució de conflictes
  • Marc organitzatiu

Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents:

  • Aula
  • Centre
  • Entorn

Aquest document està pendent d’elaborar.