Memòria anual

La Memòria anual és el document que reflecteix l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu de centre i concretats en el projecte de direcció.

MEMÒRIA ANUAL CURS 2018-2019