PL (Projecte Lingüístic)

El Projecte Lingüístic emmarca el tractament de les llengües al centre.

El Projecte Lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver:

  • El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
  • El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.
  • Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
  • Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües.

 

PLA LINGÜÍSTIC, aprovat al Consell Escolar núm. 110, del 6 de març de 2019

PLA LINGÜÍSTIC