PAT (Pla d’Acció Tutorial)

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un major i millor coneixement personal i integració social.

Aquest conjunt d’accions es troben en el document Pla d’Acció Tutorial, instrument de planificació de les accions educatives que materialitzen l’acció tutorial i, a la vegada, una guia per coordinar l’aplicació a l’aula. La seva elaboració ha de servir per dinamitzar l’activitat educativa del centre.

Aquest document té com a finalitat, per una banda, proporcionar les eines necessàries als tutors per fer una tutoria de qualitat, atenent les necessitats educatives i personals de l’alumnat; i per l’altra, orientar tots aquells aspectes relacionats amb la tutoria i l’orientació que es duen a terme al centre.

Aquest Pla d’Acció Tutorial ha de garantir la coordinació del professorat que hi intervé, ha de fomentar la implicació de les famílies i ha d’afavorir la integració escolar i social de tot l’alumnat en contextos multiculturals. La programació de l’acció tutorial s’ha de fer d’acord amb les línies establertes en el projecte educatiu de centre. Per això, l’acció tutorial ha de ser exercida, de manera compartida, pel conjunt del professorat que intervé en un grup d’alumnes i no pot quedar limitada únicament al professorat que té encomanades les funcions de tutoria d’un grup-classe.

El Pla d’Acció Tutorial està en procés de revisió, per part del grup impulsor, s’ha començat a treballat durant el curs 2020-2021, esperem aviat disposar del nou document.