Personal d’administració i serveis (PAS)

El personal d’administració i serveis (PAS) està format per:

  • Conserges, que s’encarreguen de vigilar i custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre, controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre, utilitzar i manipular el maquinari de reprografia, atendre l’alumnat i donar suport al funcionament i estructura del centre.
  • Personal d’administració, que s’encarrega de la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes, dels documents acadèmics (llibres d’escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…) i de la tramitació dels assumptes propis del centre.

Composició curs 2019-20

Administració
Núria Canals
Marc Damas
Conserges
Valentí Cabrerizo
Antonio Jiménez