Pluriligüisme

 

GEP Grup d’Experimentació Plurilingüe

El projecte GEP ja té uns quants anys de recorregut al centre per la qual cosa estem convençuts de la seva necessitat i eficàcia.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Al nostre centre, les accions d’aquest programa es concreten en el fet d’impartir de manera bilingüe (català i anglès) una assignatura del currículum que no pertanyi a l’apartat de llengües. La concreció de les matèries i el nivell en què s’imparteixen es fa cada any i depèn, lògicament, de la disponibilitat del professorat.

Intercanvis /Estades Lingüístiques

Des del centre som conscients que l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través de l’experiència vital d’un intercanvi és altament enriquidor i constitueix un incentiu per als nostres alumnes. És per això que s’intenta oferir el màxim de possibilitats per tal que tots els alumnes hi puguin participar.

Els intercanvis que es proposen en llengua anglesa es fan a Holanda, Romania i la Xina, mentre que en llengua francesa s’ofereixen intercanvis a Lió, Montpeller i el Quebec.

DELF

Des del centre tramitem la possibilitat d’examinar-se de l’examen DELF per acreditar el nivell en llengua francesa. Aquesta experiència ja fa anys que la duem a terme i n’hem obtingut resultats excel·lents.