Experiències Pedagògiques

ESTUDIS QUE S’IMPARTEIXEN AL CENTRE

Al centre s’imparteixen els estudis d’ESO i de Batxillerat.

L’ESO és una etapa que es cursa dels 12 als 16 anys. El seu objectiu és que tots els nois i noies puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal complet. En aquesta etapa els alumnes han de consolidar la formació que els permeti incorporar-se a la vida activa o accedir als estudis de batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà. A més, han d’adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds, els valors i les competències bàsiques que els condueixin a l’autonomia individual i a la construcció de la pròpia personalitat, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets.

Els estudis de batxillerat formen part de l’ensenyament postobligatori que obre les portes als estudis universitaris o a la formació professional de grau superior. És una etapa de dos cursos, a la qual es pot accedir una vegada s’ha obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària. A l’institut s’imparteixen les modalitats de Ciències i tecnologia i  d’Humanitats i Ciències Socials.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE: PROJECTES I ACTIVITATS QUE ES REALITZEN A 1r. D’ESO.

L’Institut Sant Quirze és un centre de referència al Vallès pel desenvolupament dels seus diferents projectes.

Els professionals que hi treballem volem oferir un ensenyament de qualitat que doni resposta als reptes formatius a què s’hauran d’enfrontar els nostres alumnes. És per això que contínuament ens esforcem a ampliar el ventall de projectes i activitats que fomentin l’esperit participatiu i l’educació transversal. A continuació us presentem una mostra del que fem a 1r. d’ESO.

– Treball amb grups reduïts (12 – 15 estudiants ) a diverses  assignatures  (Biologia/Geologia, Física/Química, Tecnologia i Llengua estrangera -Anglès-) realitzant pràctiques als espais específics (laboratoris,  tallers i l’aula d’Idiomes) per a assolir un millor nivell.

–  Projecte EduCAT 2.0. (1 ordinador – 1 nen) incorporant llibres digitals a diferents matèries.

– Projecte  GEP (Grup d’Experimentació Plurilíngüe): docència en anglès en algunes  matèries.

– Francès com a  segona llengua estrangera dins les matèries optatives. A 4t.ESO poden assolir el nivell pels exàmens oficials B1-B2 i a Batxillerat es pot cursar el BATXIBAC.

– Estada d’immersió lingüística en anglès al mes de juny English week.

– Taller de prehistòria: realització de conferències i d’un taller monogràfic.

– Visites diverses per complementar els diferents currículums: Sortida Tarraco romana i Museu Arqueològic, visita al Saló del còmic, visita a un hort, sortida al Poble Espanyol, activitat de patinatge sobre  gel.

– Participació a les convocatòries oficials de les Proves Cangur i dels Problemes a l’esprint.

 TUTORIES, EQUIPS DOCENTS I CONTACTE AMB LES FAMÍLIES

Des del centre, es manté una comunicació directa amb totes les escoles del municipi per tal de rebre, de la manera més acurada possible, tota la informació pertinent  a l’alumnat de primer d’ESO amb la qual s’elaboraran els diferents grups.

Considerem que una comunicació correcta i fluïda amb les famílies és essencial per afavorir la integració dels alumnes al centre i per millorar el seu rendiment acadèmic; en aquest sentit, hem implementat la utilització de la plataforma Clickedu que permet fer un seguiment puntual tant de la gestió de l’assistència com del rendiment acadèmic. D’altra banda, aquesta eina facilita el contacte de les famílies amb el tutor i la concertació de les entrevistes individualitzades i millora la col·laboració i la implicació dels pares en el procés formatiu dels seus fills/es.