Agrupaments

Agrupar de maneres diferents l’alumnat, depenent de les metodologies que fem servir, de les característiques dels nois i noies i dels objectius que ens marquem, ens ajuda a atendre millor les necessitats individuals de cada alumne.

Agrupaments reduïts heterogenis i codocència

Per tal de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat, sempre que podem, fem agrupaments reduïts heterogenis. L’heterogeneïtat dels grups permet afavorir el treball col·laboratiu entre diferents tipologies d’alumnes.

A l’ESO, a les matèries instrumentals, algunes hores hem optat per treballar amb dos docents a l’aula per tal de poder fer una atenció més individualitzada a tot l’alumnat i poder acompanyar a l’alumnat amb problemes que dificulten l’aprenentatge.

Agrupaments per especificitat de la matèria

En algunes matèries, depenent de les metodologies, és necessari fer agrupaments especials. Per exemple, en les matèries d’arts de l’ESO, Música i Educació visual i plàstica, en algunes hores fem desdoblaments de grups. En les matèries d’arts escèniques de Batxillerat els grups són atesos per més d’un professor alhora.

Agrupamemts específics

Tallers de diversificació curricular

AgrupamentsUn altre tipus d’agrupament és el format per a un grup reduït de nois i noies de 3r i 4t d’ESO que durant algunes de les hores del seu horari escolar realitzen els tallers de diversificació curricular.

La finalitat d’aquests tallers és oferir a alguns alumnes que tenen especial dificultat en el seu procés d’aprenentatge la possibilitat d’adaptar el currículum a les seves necessitats.

 

Suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI)

La inclusió ha estat des de fa anys un objectiu i un motiu d’orgull del nostre centre. Vam ser el primer institut de Barcelona a tenir una Unitat de SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA (SIEI)..

Per poder acompanyar els nois i noies de la SIEI, en molts moments a les aules treballem amb dos docents, en altres moments els nois i noies de la SIEI treballen en agrupaments molt reduïts amb l’ajut de professorat especialista.

USEE IES Poeta Maragall

Aula d’acollida

L’acollida d’alumnat de procedència estrangera i amb dificultats en la comprensió i ús del català propicia uns agrupaments d’alumnat específics.

El nostre institut és pioner en l’atenció a l’alumnat de procedència estrangera, a l’Aula d’Acollida del centre els nois i noies nouvinguts treballen en petits grups per assolir les competències lingüístiques en llengua catalana que els permetran una bona integració al sistema educatiu i a la societat catalana.