Agrupaments

Agrupar de maneres diferents l’alumnat, depenent de les metodologies que fem servir, de les característiques dels nois i noies i dels objectius que ens marquem, ens ajuda a atendre millor les necessitats individuals de cada alumne.

Agrupaments reduïts, homogenis i flexibles

A 1r i 2n d’ESO, a les matèries instrumentals, matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana, treballem amb grups reduïts, homogenis i flexibles que permeten el treball a diferents ritmes. L’assignació d’un alumne a un d’aquests grups reduïts és flexible, pot canviar al llarg del curs depenent del grau de comprensió i assoliment de la matèria en qüestió.

agrupaments reduïts, homogenis i flexibles

Agrupament reduïts i heterogenis

A 3r i 4t d’ESO també fem agrupaments de manera que en determinades matèries d’especial dificultat els alumnes puguin treballar en grups reduïts. En aquest tipus d’agrupacions els alumnes tenen diferents nivells pel que fa a la comprensió i assoliment de la matèria. La finalitat d’aquests agrupaments amb alumnat heterogeni és afavorir el treball col·laboratiu entre diferents tipologies d’alumnes, treball que té veritable sentit en grups reduïts.

Agrupaments per especificitat de la matèria

En algunes matèries, depenent de les metodologies, és necessari fer agrupaments especials. Per exemple, en les matèries d’arts de l’ESO, Música i Educació visual i plàstica, en algunes hores fem desdoblaments de grups. En les matèries d’arts escèniques de Batxillerat els grups són atesos per més d’un professor alhora.

Agrupamemts específics

Tallers de diversificació curricular

AgrupamentsUn altre tipus d’agrupament és el format per a un grup reduït de nois i noies de 3r i 4t d’ESO que durant algunes de les hores del seu horari escolar realitzen els tallers de diversificació curricular.

La finalitat d’aquests tallers és oferir a alguns alumnes que tenen especial dificultat en el seu procés d’aprenentatge la possibilitat d’adaptar el currículum a les seves necessitats.

 

Unitat d’Atenció a l’Educació Especial (USEE)

La inclusió ha estat des de fa anys un objectiu i un motiu d’orgull del nostre centre. Vam ser el primer institut de Barcelona a tenir una Unitat d’Atenció a l’Educació Especial (USEE).

Per poder acompanyar els nois i noies de la USEE, en molts moments a les aules treballem amb dos docents, en altres moments els nois i noies de la USEE treballen en agrupaments molt reduïts amb l’ajut de professorat especialista.

USEE IES Poeta Maragall

Aula d’acollida

L’acollida d’alumnat de procedència estrangera i amb dificultats en la comprensió i ús del català propicia uns agrupaments d’alumnat específics.

El nostre institut és pioner en l’atenció a l’alumnat de procedència estrangera, a l’Aula d’Acollida del centre els nois i noies nouvinguts treballen en petits grups per assolir les competències lingüístiques en llengua catalana que els permetran una bona integració al sistema educatiu i a la societat catalana.