Història

Els més de 85 anys d’història de l’IES MARAGALL han permès dotar l’institut d’uns fons bibliogràfics importants, col·leccions diverses i instrumental. Durant aquest període s’han reunit més de 100.000 expedients d’alumnes i han passat per les aules de l’institut MARAGALL persones que han tingut un paper destacat en la nostra societat, bé com a professors i professores, bé com a alumnes.

La creació de l’actual IES MARAGALL va tenir lloc el 14 de novembre de 1929, mitjançant un Reial Decret del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts. La decisió de crear un institut femení – l’únic institut de Barcelona era el Balmes, que era masculí – es va prendre amb motiu de la visita a Barcelona de la Reina Maria Cristina, durant l’Exposició Universal de l’any 1929. En un principi s’anomenava “Institut Infanta Maria Cristina”.

Torre SarriàLes primeres alumnes del curs 1929-30 es van instal·lar en una torre de Sarrià.

La proclamació de la II República, el 14 d’abril de 1931 va comportar dos canvis importants, va deixar de ser un institut femení per passar a ser un institut mixt i a la vegada hi haver un canvi de nom, passa a ser l’Institut MARAGALL en honor del poeta Joan Maragall mort vint anys abans.

El maig de 1932 es trasllada a 2 immobles de l’Eixample, als carrers de Provença i d’Enric Granados, actual ubicació del centre.

Un decret de setembre de 1936, suprimeix la coeducació i l’institut torna a convertir-se en un institut únicament femení.

hisfoto2El 1955 es creen els estudis de Batxillerat en règim nocturn, a la ciutat de Barcelona l’institut Maragall és escollit per aquest fi, en un principi serà només masculí i poc desprès masculí i femení. Per dificultats d’espai els grups de Batxillerat nocturn masculí s’imparteixen a l’Escola Industrial, al carrer Comte d’Urgell.

L’any 1964 s’enderroquen els edificis antics i es comença la construcció de l’actual edifici. Aquest fet obliga a un trasllat temporal a l’immoble que havia d’acollir desprès l’institut Sant Josep de Calassanç , al carrer de Sant Quintí , que durant tres cursos serà la seu del MARAGALL.

El curs 67-68 es disposa ja del nou edifici.

Façana de l'Institut Poeta Maragall

El curs 69-70 es pren la decisió de suprimir el nocturn masculí, degut a l’augment de matrícula del nocturn femení. L’alumnat masculí es redistribueix entre els instituts veïns.

Amb l’arribada de la democràcia, el curs 79-80 l’institut accepta novament alumnat masculí a nocturn i a primer curs de diürn, altre cop torna a ser mixt.

La implantació de l’ESO a l’institut el curs 96-97 suposa la presència en les aules d’alumnat més jove, de procedència diversa i implica una constant adaptació als reptes que el nou sistema demana.

El curs 98-99 s’implanta l’actual Batxillerat, de només 2 cursos de durada.

Aquests més de 85 anys han permès dotar l’institut d’uns fons bibliogràfics importants que inclouen tots els camps de l’ensenyament, col·leccions diverses (fòssils, minerals, mapes, fotografies) instrumental (aparells) que s’han conservat acuradament i que any rera any s’han anat substituint en un procés de renovació. Durant aquest període s’han reunit més de 100.000 expedients d’alumnes i han passat per les aules de l’institut MARAGALL persones que han tingut un paper destacat en la nostra societat, bé com a professors i professores, bé com a alumnes.

(Font Bibliogràfica : R.Manchó. Setanta anys de l’Institut Maragall (1929-1999). Barcelona 2000.)