Acció tutorial

L’acció tutorial és la peça clau que ens ajuda a tirar endavant els objectius del nostre projecte. És responsabilitat de tot el professorat.

Tutor de grup

El tutor de cada grup lidera i porta a terme les activitats programades per cada nivell al Pla d’Acció Tutorial. Aquestes activitats serveixen per treballar, al llarg de les dues etapes, aspectes de maduració personal, d’autonomia, d’hàbits saludables, de convivència i d’aprendre a aprendre.

Tutor individual

El tutor individual de cada alumne, en col·laboració amb la resta d’equip docent, és qui fa el seguiment de l’alumne i és l’interlocutor principal amb la família. Utilitzem eines TIC (programa informàtic de tutoria, correu electrònic, etc.) perquè la comunicació i el traspàs d’informació es pugui fer de manera ràpida i efectiva.

Acollida

L’acció tutorial comença amb l’acollida dels nois i noies i les seves famílies al centre. Per poder iniciar una bona relació de confiança, abans de l’inici de curs tot el professorat intervé en la realització entrevistes d’acollida amb les famílies de l’alumnat nou. L’intercanvi d’informació es completa amb les reunions de coordinació amb el professorat de les escoles de primària adscrites i dels serveis educatius del districte.

El primer dia de classe i les primeres setmanes realitzem activitats perquè els nois i noies coneguin l’institut, s’hi sentin ben acollits i integrats. La primera quinzena del mes d’octubre, els nois i noies de 1r d’ESO fan una sortida de tres dies acompanyats pels seus tutors i tutores per treballar les emocions i la cohesió dels grups.

Acció Tutorial Acollida

Orientació educativa

L’orientació educativa ens ajuda a aconseguir que tot l’alumnat pugui trobar el camí que el permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats i a lluitar contra la desmotivació i l’abandonament escolar. En tots els nivells es treballa l’orientació amb activitats de grup i els tutors individuals, juntament amb els professors d’orientació educativa, són els responsables d’acompanyar de manera personalitzada cada alumne en el seu procés educatiu.

Setmana OrientacióA 4t d’ESO, moment en el qual l’alumne ha de prendre decisions importants sobre el seu futur acadèmic, l’orientació juga un paper fonamental durant tot el curs: el projecte de recerca que els nois i noies de 4t realitzen durant el primer i segon trimestre, està dissenyat perquè els alumnes es plantegin qüestions i cerquin solucions sobre el seu futur acadèmic al finalitzar l’ESO (possibles itineraris, adequació als seus interessos i perfil, etc.) I finalitza amb la Setmana de l’Orientació en la qual es programen activitats i sortides relacionades amb els interessos que ells mateixos han manifestat al seu projecte.