Matrícula ESO 2021-2022

Període: del 14 al 18 de juny de 2021

Horari: de 10:00 a 13:30

Si no és possible portar la documentació durant aquest horari, poseu-vos en contacte trucant al telèfon 977870154 i demanant per secretaria.

DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA

  • DNI alumne/a
  • DNI pare i mare o tutor/a legal
  • Targeta sanitària alumne/a
  • Llibre de família (pàgines on hi consten els pares i l’alumne/a)
  • Cartilla vacunacions on hi constin les dosis de vacunes
  • Carnet família nombrosa o monoparental, si és el cas
  • Documentació custòdia en cas de divorci, si és el cas

DOCUMENTACIÓ COMPLIMENTADA

Més informació…