Equip humà

Els professionals de l’Escola Martinet ens caracteritzem per la participació activa en moviments d’innovació i de renovació pedagògica, per una formació permanent constant que ens ajudi a millorar la nostra tasca diària. Formem un equip humà il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb les famílies.

Equip docent

Equip directiu

Personal d’administració i serveis

Antics/gues companys/es