Entrades i sortides

L’escola obrirà la porta per entrar a les 9 i a les 15 h. Els infants entraran per les portes que donen a la ronda i faran files als porxos. L’alumnat de primària per la porta de l’interfon. L’alumnat d’Educació Infantil per la porta més propera al camp de futbol. Els pares i mares dels alumnes no poden entrar dins el recinte escolar llevat de cassos excepcionals. Les famílies de P3 podran acompanyar els infants fins als punts de trobada amb els/les tutors/es. L’escola tancarà la porta d’entrada a les 9.10 h del matí i a les 15.10 h de la tarda. Arribar tard a l’escola ha de ser amb una justificació i no es poden acompanyar els infants fins a la classe sinó que s’han de donar al conserge.

La recollida de l’alumnat d’Educació Infantil es farà des del pati de parvulari, cada família davant de la classe corresponent. L’alumnat de Primària (de primer a quart) serà acompanyat pels/per les seus/seves tutors/es fins a l’entrada de l’escola on es lliurarà a la seva família. Si la recollida no es fa per les persones habituals haurà de portar una autorització dels pares, o bé aquests hauran informat prèviament al tutor o tutora. Si no és així no es deixarà marxar a cap criatura amb una persona no autoritzada. L’alumnat de Cicle Superior serà acompanyat fins a la sortida de l’escola pel/per la seu/seva mestre/a i s’aniran sense controlar els professionals amb qui, aquesta serà responsabilitat única de les famílies.

Cal ser molt puntual tant a l’hora d’entrar a l’escola com a l’hora de recollir als infants.

La comunicació amb les famílies és molt important però s’ha de saber com, quan i on es poden mantenir diàlegs. A l’entrada no es pot parlar amb els/les tutors/es doncs destorba el bon funcionament dels grups. Si s’ha de donar alguna informació s’ha de fer mitjançant una nota escrita.

Fora de l’horari habitual no es podrà entrar a l’escola per a donar res a cap alumne/a. Si és quelcom imprescindible es donarà al conserge que ho portarà a l’aula. Si s’ha de recollir un infant fora de l’horari habitual, s’ha de avisar amb antelació i ha de ser per raons justificades.

En el cas que no es pugui assistir a l’escola per malaltia o altres causes, caldrà avisar per tal de tenir-ho en compte.