Menjador escolar

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per l’empresa Imalleure des dels seus inicis.

Una part molt important de la nostra tasca es desenvolupa en els espais de temps lliure, per això volem potenciar allò que té d’educatiu l’oci en si mateix (pedagogia de l’oci). La nostra filosofia és aprofitar aquest espai alliberador i de diversió per tal de treballar amb els infants una educació integral, tot respectant i recolzant el Projecte Educatiu del Centre.

Així doncs, no ens proposem ocupar el temps de lleure, sinó que, pretenem potenciar allò que té d’educatiu l’oci en si mateix, mitjançant una actitud caracteritzada per la llibertat i l’autotelisme (diversió a la pròpia activitat) i per l’autonomia. Creiem que l’oci no s´ha de consumir sinó crear, i l’educació pel temps de lleure s’ha de dirigir a fonamentar i dotar els infants de coherència i consciencia.

Organització dels comensals

El servei de menjador s’organitza en dos torns per tal d’oferir a tots els participants un espai i un temps adequats a les seves necessitats.

  • 1r Torn (12:40h–13:40h aprox.).Cursos: P3, P4, P5, 1r i 5è.
  • 2n Torn (13:45h- 14:35h aprox.). Cursos: 2n, 3r, 4t i 6è.

Cadascun dels grups disposa d’un nombre de referents educatius en funció de les característiques del grup (edat, nombre de participants, etc…). Aquests monitors i monitores elaboren una programació trimestral per tal de dur a terme les diverses activitats que oferim en l’espai de menjador.

ASPECTES ORGANITZATIUS

Els o les monitors/es de P3 i P4 faran cada dia un llibret individualitzat de cada infant que se li donarà a les famílies, i que utilitzarem com canal de comunicació ambdues direccions. El llibret a P4 es deixa de fer en el tercer trimestre. Si algun/a nen/a pateix qualsevol tipus d’al·lèrgia ho haurà de notificar mitjançant un justificant del metge. Si ha de prendre qualsevol medicament, haurà de portar una autorització de la família, indicant la quantitat i l’hora en que se’l ha de prendre.

En cas que un/a nen/a hagi de fer una dieta o un règim especial ha d’informar amb antelació a la cuina o al responsable de l’administració del menjador

 

QUOTA DE MENJADOR

La quota de menjador per aquest curs escolar 2015-16 ha estat fixada pels comensals fixos en 6 €/dia. Els primers dies de cada mes, us passaran el cobrament del menjador del mes corresponent, quota que variarà cada mes en funció dels dies lectius d’ús del menjador. La quota del mes de juny es cobrarà, per avançat, en els mesos de febrer i maig.

Els o les alumnes que facin ús uns dies concrets al llarg del curs de forma fixa (comensals fixos discontinus) pagaran a raó de 6,40 €/dia.

El preu del servei de menjador per l’alumnat eventual serà de 6,80 €/dia.

El cobrament de la quota de menjador es farà per domiciliació bancària els primers dies de cada mes per l’alumne fix. En el cas de l’alumnat que es queda de forma eventual ho pagaran al/a la coordinador/a del menjador a l’encarregar el servei o màxim a l’endemà d’haver fet ús del menjador.

Si l’alumnat fix del menjador no en pot fer ús per malaltia o una altra raó, cal que s’avisi al/a la coordinador/a de menjador per tal d’interrompre el servei. Es descomptarà de la quota a pagar a partir del tercer dia d’absència del servei. El descompte s’aplicarà en el cobrament del mes següent.

La coordinació de menjador estarà a disposició de les famílies per tal de gestionar les incidències del servei tots els dies lectius, de dilluns a divendres, de 9 a 9.30 h al menjador de l’escola i pot rebre trucades fins a les 9.30 h del matí al número de teléfon del menjador: 627.520.489.

Recordeu que els pagaments es fan per domiciliació bancària i qualsevol impagat implica la càrrega de 6 € de comissió per despeses bancàries.