Racons de treball

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats. La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens poden accedeixen de forma rotativa. Els nens poden realitzar activitats de forma més autònoma i amb l’ajuda de dos Mestres per aula.  

 Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.

Aquesta metodologia, present a la nostres aules des de l’inici, ha anat modificant-se per tal d’arribar millor als aprenentatges competencials i tenint en compte les progressives valoracions de l’equip docent.

Creiem que aquesta metodologia afavoreix millor la possibilitat d’atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge, d’afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen. …

Es tracta, a més, de crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats i manipulin i coneguin els diferents materials disponibles. És un bon instrument per afavorir l’atenció a la diversitat.