Tractament llengües

El Projecte Lingüístic de Centre de l’Escola Martinet neix per una necessitat de donar coherència al tractament de les llengües del centre en un moment molt important com és l’inici de l’Etapa de Primària .

El document va ser elaborat en una proposta inicial per part de l’Equip Directiu de l’Escola Martinet al llarg d’aquest segon any d’història, amb l’assessorament de la Coordinadora LIC de la localitat, proposta que ha estat debatuda i consensuada en sessions de Claustre per tot l’equip docent i presentada a la Junta de l’AMPA per a recollir les aportacions d’aquest òrgan i el document ha estat debatut i aprovat pels membres del Consell Escolar en sessió ordinària celebrada en data 30 de juny de 2010.

En aquest sentit, el català és la llengua vehicular del centre però, l’aprenentatge i el tractament de la llengua anglesa constitueix un dels eixos del nostre Projecte Educactiu i té un pes important en la dedicació de temps, recursos i personal.

En l’àmbit escolar, la llengua anglesa pretén ser una llengua d’ús en la vida quotidiana del centre educatiu. Una llengua viva que s’utilitzi amb normalitat en qualsevol moment, ja sigui dintre de l’aula com en altres activitats (hora del pati, passadís, dinar, sortides,…).

Per aquesta raó s’organitzen classes dinàmiques en les que es treballa l’anglès a partir dels hàbits, rutines, contes, cançons, jocs, dramatitzacions, … tot dins una metodologia viva i propera a l’alumnat, amb l’objectiu d’acompanyar els infants en el seu procés de socialització, cap a l’autonomia i capacitat de reflexió.

S’intenta que les classes d’anglès siguin curtes i repetides al llarg de la setmana, en diferents franges horàries per tal de poder practicar les diferents rutines i hàbits al llarg del dia. Els i les alumnes necessiten un temps per “pair” la nova llengua i, és per això, que les classes s’han de viure en una contínua naturalitat, tot i que les activitats buscaran contínuament que l’alumne interaccioni tant amb el mestre com amb la resta de companys i companyes.

És important oferir a l’alumnat un bon model lingüístic i “iniciar-los” en la nova llengua, fent-los viure la llengua, que aquesta serveix per a descobrir, per a socialitzar-se, per provar i experimentar, per a expressar sentiments i experiències, per esdevenir més autònoms i reflexius i serveix pel mateix que la llengua que es parla a casa, que l’escola, igual que la societat, és un entorn plurilingüe, on es poden comunicar de diferents maneres. Per això és cabdal una  gestió de l’aula acurada que tingui en compte les diferents necessitats de l’alumnat en cada etapa, adaptant el tractament de la llengua anglesa a les seves necessitats.

Una de les característiques del nostre centre es que estem convençuts que l’anglès no es pot quedar dintre de l’aula, i que les innovacions han de superar aquesta barrera. Així doncs, els mestres  especialistes  d’anglès, així com la resta de membres del Claustre de l’escola amb competència en aquesta llengua, faran que l’anglès sigui una llengua viva a totes hores i llocs del centre educatiu. L’única llengua vehicular del mestre d’anglès serà l’anglès, així serà una llengua significativa, no d’aprenentatge, sinó d’us.

PROJECTES VINCULATS

Projecte GEP

Erasmus +

Comenius