Projecte GEP

Pàgina del projecte:

https://projectes.xtec.cat/gep/

 

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Nascut l’any 2013 com a programa experimental, s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert. La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació.

Així doncs, aquest projecte ofereix orientacions, assessorament i formació a l’Escola Martinet, amb l’objectiu que incorporem i sistematitzem estratègies de treball integrat de continguts i llengua estrangera, per tal d’incrementar el grau d’exposició dels alumnes a la llengua estrangera i per introduir pràctiques amb metodologia CLIL o AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Per a saber-ne més:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

Totes les notícies del Projecte:

https://agora.xtec.cat/escolamartinet/categoria/gep/