Projecte de pati: Ara respira!

Per què?

  • Ofereix diferents possibilitats de joc i de materials a l’alumnat.
  • Treballa l’orientació en l’espai.
  • Utilitza l’activitat d’esbarjo per afavorir el propi desenvolupament personal i social.
  • Valora el respecte per les normes de convivència, les regles dels jocs i els espais a les estones de pati.
  • Facilita la resolució de conflictes perquè es produeixen de manera autònoma.
  • Permet el treball pel gust per la lectura i l’escriptura a l’aire lliure.

Com ho fem?

  • Formació d’alumnes com a dinamitzadors de pati.
  • Organització i gestió d’espais i materials per part de l’alumnat.
  • Implicació dels mestres en les diferents activitats de pati programades.