Famílies delegades

FAMÍLIES DELEGADES grup-classe curs 2020-2021  _____________________________________________________________________

COM PODEN PARTICIPAR, LES FAMÍLIES, EN EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Normativa de referència (Llei 12/2009 d’educació, article 26)

 Les famílies hi poden participar de diferents maneres: com a delegats/ades de pares i mares de la classe, com a representants dels pares i mares en el consell escolar, com a membres de l’associació de mares i pares (AMPA) i de totes aquelles altres maneres que el centre pugui proposar. 

Què són els/les delegats/ades de classe i per a què serveix aquesta figura?

Els delegats/des de classe són els representants dels pares i mares de cada grup classe que fan d’enllaç entre l’escola i les famílies. Recullen les inquietuds, iniciatives i suggeriments dels pares i mares del curs i els canalitzen cap al tutor/a, l’equip directiu o l’AMPA, segons convingui.

De la mateixa manera que els alumnes poden escollir, entre els companys/es de classe, els seus delegats/ades per a que els representin, els pares i mares poden escollir delegats/es de la classe a la qual pertany el seu/seva fill/a. Els pares i mares delegats/es s’ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta tasca i/o són escollits per la resta de pares i mares de la classe. La funció dels pares i mares delegats/es de curs és facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe amb el centre educatiu.

Qui són?

Pare, mare o tutor/a legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper.

Funcions principals:  

Servir d’enllaç entre tutor/es, mestres i pares/mares:

  • Informar sobre aspectes de funcionament de l’escola a la resta de famílies i explicar les novetats.
  • Traspàs de dubtes i/o suggeriments de les famílies al / a la  mestre/a tutor/a.
  • Col·laborar amb l’AMPA, si s’escau.
  • Impulsar les activitats adreçades a les famílies que es fan a l’escola. 

Objectius:

  • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres fills/es.
  • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de comunitat educativa.
  • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el sí de la comunitat educativa. 

Com es gestionen?

L’interlocutor del delegat/ada a l’escola és el tutor/a. És ell a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares/mares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el/la delegat/da ho posarà en coneixement de la Direcció de l’escola.