Atenció a la Diversitat

L’escola planifica les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés de l’alumnat i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell competencial.

Les mesures i els suports universals són els que s’adrecen a tots els/les alumnes, a partir del que estableixen el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns/es alumnes.

Les mesures i els suports intensius són específics per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.