Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 

 

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d’una identitat diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat.

PEC Escola Miquel Marti i Pol