Preinscripció Batxibac

Llistat alumnat admès doble titulació Batxillerat – Baccalauréat 29-maig-2020

Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig

Terminis, documentació, requisits I sol·licitud d’inscripció

 

ALUMNAT PROPI QUE ARA FA 4T D’ESO A L’INS GABRIEL FERRATER

  • Només ha de presentar el full amb la SOL·LICITUD de preinscripció mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. No cal aportar tota la documentació que ja tenim al centre, si no hi ha hagut cap canvi (de domicili, per exemple). Per facilitar la gestió de les sol·licituds, us demanem que indiqueu si ja sou alumnes actuals del centre.

ALUMNAT PROCEDENT D’ALTRES CENTRES:

La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc, adjuntant- hi el model de sol·licitud emplenat i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Tothom ha d’enviar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.

Els alumnes menors d’edat també han d’enviar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han d’enviar la documentació que els acrediti.

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

 

Publicació de l’oferta al centre:

  • Places reservades per alumnes del centre: 10 places
  • Places reservades per alumnes de fora del centre: 6 places **

Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig

Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig

  • Entrada sol·licituds preinscripció batxibac que han tingut plaça a GEDAC: del 4 al 9 de juny

** Requisits :

  • Diplôme B1. Si no es disposa d’aquest títol, la matrícula seria condicional a aprovar un examen d’aquest nivell que tindria lloc a l’institut a principis de setembre.
  • Títol del Brevet, en cas de venir d’una escola francesa.
  • Barem: la selecció dels alumnes es farà per ordre de notes dels cursos anteriors. En cas de dues notes iguals, obtindrà la plaça el candidat que tingui millor nota en francès.