Resolució servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i material didàctic per al curs 20-21

Resolució servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i material didàctic per al curs 20-21

En aquesta taula Excel podeu consultar la relació de persones sol·licitants d’aquest servei i la resolució corresponent, acceptada o denegada

Les famílies a les quals s’hagi concedit el servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i materials didàctic per al curs 20-21 hauran d’emplenar, signar i lliurar a la Secretaria del centre la CARTA DE COMPROMÍS DE PRÉSTEC DE LLIBRES. S’haurà d’utilitzar un document diferent per a cada alumne que hagi obtingut l’ajut. El llistat de llibres concret l’afegirà el centre.

Es comunicarà a cada família el moment en què podrà passar a recollir els llibres de text, previsiblement durant el mes de setembre de 2020. No es lliurarà cap llibre sense la corresponent Carta de Compromís.

 

Reunions amb les famílies – inici de curs

A causa de la situació actual que estem vivint, des de l’Institut Gabriel Ferrater hem considerat oportú fer reunions amb les famílies per informar de com es desenvoluparà aquest inici de curs escolar 2020-2021. Aquestes reunions, els dies 8 i 9 de setembre, seran virtuals segons el calendari i l’horari que trobareu tot seguit. Utilitzarem l’eina Meet de Google i només caldrà seguir l’enllaç corresponent sense necessitat d’instal·lar cap aplicació en concret.

Reunions 8 de setembre:

Reunions 9 de setembre:

Convocatòria beques i ajuts MEC curs 2020-2021 (Necessitats educatives especials i General)

Els sol·licitants que no tinguin signatura electrònica, i per tant, imprimeixin el model de la sol·licitud en un fitxer pdf el presentaran, amb la seva signatura i la dels demés membres computables de la família, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre docent en el que cursin els estudis durant el curs 2020-21, i tenint en compte que les actuals mesures preventives, de protecció i organitzatives del Departament d’Educació, no permeten entrar a les famíles a les escoles; s’ha establert que els sistema de presentació de la sol·licitud haurà de fer-se a través de la cita prèvia, que els pares/mares i/o tutors/es hauran de sol·licitar als centres accedint al següent enllaç:

 

Ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu

Al BOE En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NEE finalitza el 30/09/2020.

Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin ensenyaments postobligatoris

En data 8/08/2020 es va publicar al BOE l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per estudiants que cursin ensenyaments postobligatoris. El termini de presentació de sol·licituds de beques de caràcter GENERAL finalitza l’1/10/2020.