Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

Protocol d’actuació en cas de nens amb diabetis (PENDENT DE PENJAR)

(Instruccions Dpt. Ensenyament)

 • La família de l’alumne amb diabetis ha d’informar els responsables del centre educatiu.
 • El centre ha de seguir les actuacions detallades en el document Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar. (pdf)
 • D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:
  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar les dades de la malaltia de l’infant i els telèfons dels referents sanitaris
  • Imprès signat de sol·licitud de control de glucosa als alumnes amb diabetis  i autorització de l’administració d’insulina  (annex 1)
  • mprès signat de sol·licitud i autorització d’administració de glucagó als alumnes amb diabetis ( annex 2)
 • El centre educatiu ha de comunicar al centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un alumne amb diabetis ( annex 3).

 

Coordinació d’activitats empresarials

Sessió informativa: 27 de novembre de 2016, a les 10.00h al Complex Educatiu

Coordinació d’activitats empresarials:

 • Intranetprocediments i instruccions per donar compliment a la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials

En aquest apartat trobareu els procediments i instruccions que tenen per objectiu complir la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials i vetllar per la seguretat i la salut, tant del personal propi del Departament d’Ensenyament com del que pertany a les empreses que desenvolupen l’activitat en els centres de treball dependents del Departament.

Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de treball del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats PRÒPIES del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats NO PRÒPIES del Departament d’Ensenyament