Propietat intel·lectual i drets d’autoria

Font: Propietat intel·lectual i drets d’autoria (XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

A un centre educatiu hi ha moltes situacions en les quals cal tenir en compte qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i els drets d’autoria. La inclusió d’elements al bloc d’aula i a altres llocs web del centre, la reproducció de música, la projecció d’un vídeo a l’aula (comercial o gravat de la televisió), la representació d’una obra teatral, la producció d’elements audiovisuals (vídeos, programes de ràdio) la publicació d’activitats i materials didàctics (tant si inclouen elements creats per altres persones com si són de producció completament pròpia) i la publicació de treballs de l’alumnat en són alguns exemples.

imatge-portada

Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

Protocol d’actuació en cas de nens amb diabetis (PENDENT DE PENJAR)

(Instruccions Dpt. Ensenyament)

  • La família de l’alumne amb diabetis ha d’informar els responsables del centre educatiu.
  • El centre ha de seguir les actuacions detallades en el document Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar. (pdf)
  • D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:
    • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar les dades de la malaltia de l’infant i els telèfons dels referents sanitaris
    • Imprès signat de sol·licitud de control de glucosa als alumnes amb diabetis  i autorització de l’administració d’insulina  (annex 1)
    • mprès signat de sol·licitud i autorització d’administració de glucagó als alumnes amb diabetis ( annex 2)
  • El centre educatiu ha de comunicar al centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un alumne amb diabetis ( annex 3).