#aquíproubullying

Descripció

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Actualment hi ha dues resolucions vinculades a aquest programa d’innovació pedagògica:

  • RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d’abril, per la qual es dona continuïtat al Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.
  • RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

Objectius

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Servei comunitari Guaites

El servei comunitari (DECRET 187/2015, de 25 d’agost. d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat educativa.

El servei comunitari de Guaites tindrà com a finalitat detectar i aturar possibles situacions d’assetjament i altres accions que dificultin les relacions entre iguals. Durant el temps que facin el servei comunitari de forma pràctica aprendran a implicar-se, deixant de ser observadors del que passa al seu voltant i prenent consciència de la necessitat d’actuar i comprometre’s en la millora de la convivència i en la gestió positiva dels conflictes.

La selecció dels guaites es farà a partir dels alumnes que es presentin voluntaris i dels que proposin els seus companys, per tal d’assegurar que tinguin un perfil adient i siguin alumnes considerats pels altres com a referents positius.

Funcions dels guaites:
  • Observar fets que puguin derivar en situacions d’assetjament.
  • Estar atents a companys que necessitin ajuda, perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits.
  • Intervenir davant les situacions que es considerin lleus o moderades.
  • Derivar les situacions que es considerin greus.

D’altra banda, el programa #aquiproubullying, en el marc del servei comunitari, vol impulsar també la proposta “Internet de tu a tu”, un servei comunitari que està a disposició dels centres i que s’orienta a la prevenció del ciberassetjament i és un bon complement del servei comunitari Guaites. El document en format  transferible es pot descarregar des de la pàgina de l’XTEC, també hi ha una versió per utilitzar en l’entorn Moodle en el repositori de cursos Alexandria.

Pàgina Xtec:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/