Projecte educatiu

Ensenyaments i escolarització

El nostre centre imparteix els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i té assignades tres línies d’acord amb el mapa escolar actual de manera que té una previsió d’acollir un total de 12 grups.

Els alumnes provenen majoritàriament dels dos centres públics de primària adscrits: Escola l’Olivera i Escola Mas Maria.

Disposem d’una Unitat de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) que acull alumnes de Cabrils o de poblacions properes assignats pels Serveis Territorials del Maresme – Vallès Oriental.

D’altra banda, tenim una relació d’adscripció amb l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt perquè els alumnes que acrediten l’ESO puguin seguir estudis de Batxillerat.

Missió

L’Institut Cabrils, com a centre públic català, es defineix com inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat.

La nostra finalitat principal és la formació de persones que puguin viure, conèixer i integrar-se al món de manera autònoma, amb criteri propi i d’acord amb els valors de la llibertat, la tolerància i la solidaritat.

Per aquesta finalitat cercarem sempre la formació integral de la persona, tant en l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements i competències com en l’aspecte formatiu de desenvolupament personal.

Visió

L’Institut Cabrils vol ser un centre on:

 1. S’ofereixi un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que permetin que els alumnes es puguin orientar cap a estudis posteriors i/o cap a una inserció laboral amb garanties.
 2. Es doni una correcta atenció a la diversitat dels alumnes atenent els seus diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant les seves capacitats.
 3. Es fomentin els hàbits de treball i estudi autònoms de l’alumnat que els permetin adquirir i consolidar nous aprenentatges.
 4. Es desenvolupin estratègies de treball cooperatiu que permeti als alumnes abordar tasques complexes treballant en grup.
 5. Es promogui una actitud crítica, dialogant i responsable davant de la realitat que ens envolta per aconseguir formar persones lliures, tolerants i solidàries essent coneixedors dels seus drets i de les seves obligacions.
 6. S’utilitzin les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge, garantint l’adquisició i actualització constant de la competència digital tant per part de l’alumnat i com del professorat.
 7. Existeixi un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que faciliti la implicació del professorat en el funcionament del centre, que l’ajudi en la seva tasca docent i que afavoreixi els processos d’actualització i millora contínua necessaris per assolir els objectius proposats.
 8. S’ofereixi formació i eines al professorat per estimular la innovació pedagògica.
 9. Es valori la pluralitat lingüística i es potenciï l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
 10. Es potenciï el valor de la cultura i de les cultures tant com el de la innovació i la creativitat.

Valors

Els principis que configuren la nostra activitat són:

 1. Qualitat pedagògica i cerca de l’excel·lència.
 2. Direcció responsable, avaluació i retiment de comptes.
 3. Dedicació i professionalitat docents.
 4. Implicació de les famílies en l’educació de l’alumnat i en el funcionament del centre.
 5. Respecte de les idees i creences dels alumnes i de llurs pares, mares o tutors.
 6. Foment de la cultura de l’esforç i del plaer pel coneixement.
 7. Transparència i participació de tota la comunitat educativa en la gestió del centre.
 8. Foment de la cultura de la mediació per afavorir relacions positives i sentiment de pertinença.
 9. Foment de la igualtat de gènere a través de la coeducació.
 10. Promoció de l’interès, del coneixement i del respecte pel patrimoni natural i cultural.

Versió completa