Tractament de la diversitat

Per atendre la diversitat de l’alumnat pel que fa  a destreses, habilitats, capacitats  i interessos s’apliquen les següents mesures organitzatives>

  • Desdoblaments en matèries instrumentals.
  • Desdoblaments per pràctiques al laboratori i taller.
  • Oferta de currículum optatiu.
  • Codocència amb dos professors a l’aula.

A més d’utilitzar els recursos exposats més amunt s’empren els següents instruments per atendre circumstàncies particulars:

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Ens permetrà atendre de manera individualitzada els alumnes que presentin problemes educatius més acusats. El centre té a la plantilla una professora d’orientació educativa, dues professores de psicopedagogia i una educadora que treballen de forma conjunta coordinant-se amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). Aquest tractament individualitzat d’alumnes està coordinat i avaluat en les reunions setmanals de CAD.

PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR: FORMA’T

L’Institut Cabrils, com a únic centre d’ensenyament secundari del municipi, ha de donar resposta educativa a tota la població escolar; una població diversa. El centre articula mesures per atendre aquesta diversitat, però conforme els alumnes van creixent i ascendint en els cursos de l’etapa, cal anar perfilant unes mesures cada vegada més extraordinàries per donar cabuda en el sistema a aquells alumnes que presenten un greu endarreriment en el seu nivell d’aprenentatges, desmotivació greu, absentisme acadèmic, actituds disruptives, situacions de risc… i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. D’aquí la necessitat de crear una intervenció encaminada a incorporar alumnes que no tenen intenció de continuar els seus estudis i sí d’incorporar-se en breu al món laboral. Aquest projecte es realitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cabrils.

SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA

L’objectiu principal del suport a l’educació inclusiva al centre és l’adquisició de les competències bàsiques necessàries perquè els alumnes assoleixin el màxim d’autonomia personal i social, per la qual cosa és imprescindible que la formació es desenvolupi en un àmbit inclusiu, amb mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.  Cada alumne amb suport educatiu específic tindrà un pla individualitzat (PI) que concretarà els objectius competencials que es pretenen aconseguir, així com els criteris metodològics i l’avaluació. Els continguts a treballar a cadascuna de les matèries seran avaluats, en les comissions d’avaluació del seu grup-classe o grup d’alumnes, en referència als criteris d’avaluació descrits al seu PI.