Matrícula nous alumnes

Matrícula alumnes nous curs 2020-2021

Procés de matriculació

La matrícula es durà a terme per mitjà d’un formulari de dades que es trametrà a les famílies dels alumnes admesos.

La documentació necessària s’enviarà per correu electrònic a matricula@inscabrils.cat

El termini de matrícula és de 13 al 17 de juliol ambdós inclosos.

Atenció presencial

Les famílies que vulguin ser ateses presencialment podran demanar cita prèvia trucant per telèfon (655 437 623) o a través de la eina corporativa.

Per realitzar aquest tràmit presencial amb total garantia de salut i seguretat caldrà complir amb les següents mesures preventives:

 • Cal respectar l’hora assignada en la cita prèvia. No s’atendrà ningú sense cita.
 • Haurà de venir una única persona a fer la matrícula. Les persones que pertanyin a un col·lectiu vulnerable o en període de confinament, o que presentin símptomes, poden autoritzar per escrit a una altra persona per portar la sol·licitud i la documentació.
 • En tot moment s’haurà de respectar una distància de seguretat de 2 m entre les persones.
 • S’haurà d’entrar al centre amb mascareta.
 • Cal portar el Full de matrícula per a alumnes nous_2021 complimentat juntament amb l’original i la còpia de la documentació que aporti.
 • Es recomana portar algun bolígraf propi per si cal completar alguna informació.

 

Documentació:

En el moment de formalitzar la matrícula cal aportar, si no s’ha fet a la presincripció, la següent documentació:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 • Còpia del DNI de la segona persona tutora.
 • Còpia del carnet de vacunacions.

 • Còpia del DNI de l’alumne

 • Còpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a

 • Imprès de dades i opcions de matrícula

 • Resguard d’ingrés de la quota de material.

 • Els alumnes que vulguin al·legar l’existència de qualsevol limitació física que els impedeixi seguir amb normalitat les classes d’Educació Física hauran de presentar un Certificat Mèdic Oficial.
 • Els alumnes que no provinguin d’una escola adscrita, hauran de portar, quan el tinguin, el butlletí de les notes finals del curs.

Informacions:

 

Quota de material escolar

 • Quantitat: 65,00 €/curs per alumne. Pels alumnes amb carnet de família nombrosa o monoparental vigent la quantitat és de 50,00 €/curs per alumne (caldrà justificar el ser família nombrosa o monoparental amb el carnet corresponent).
 • Concepte: Pagar l’assegurança escolar i despeses de material didàctic que es subministrarà al llarg del curs als alumnes.
  • Agenda escolar.
  • Fulls d’exercicis, proves i altres fotocòpies que s’aniran lliurant en les diverses assignatures.
  • Fulls informatius.
  • Dossiers i materials per al Treball de síntesi.
  • Material fungible de laboratori, taller i aula de dibuix
  • Material didàctic per compartir en matèries optatives: dossiers, llibres, …
  • Quota de la plataforma educativa de comunicació amb les famílies

Forma de pagament

Cal fer l’ingrés al compte que l’Institut Cabrils té a l’oficina de CAIXABANK de Cabrils:

  ES64 2100 1370 1102 0013 2275

mitjançant els serveis de Caixer Automàtic, Servicaixa o Línia Oberta de CAIXABANK amb el següent Codi d’Entitat :

0234985

Posteriorment, trameteu el justificant de l’ingrés. En tot cas, cal que figuri el nom de l’alumne en el camp ‘Remitent’ de l’ingrés.