Suport Vital Bàsic

Què és?

El programa de Suport Vital Bàsic es porta a terme gràcies al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de Ressuscitació.

Es tracta d’una activitat l’objectiu principal de la qual és que l’alumnat aprengui coneixements bàsics gradualment i progressivament (teòrics i pràctics), al llarg de totes les etapes educatives de l’escola, adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com es pot actuar davant d’una situació d’emergència vital.

Consisteix en l’ensenyament als alumnes del Suport Vital. Perquè? Doncs perquè el  80%  de  les  aturades  cardiorespiratòries  (PCR)  són  extrahospitalàries  i  sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat. Si el testimoni de l’aturada cardio respiratòria (ACR) comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien. Una RCP realitzada correctament aconsegueix una supervivència 20  vegades  més  gran  que  quan  es  realitza  de  manera incorrecta.  Aquests  fets  estan corroborats científicament mitjançant els estudis que es realitzen sobre les ACR.

La formació  de  la  ciutadania  és  una  necessitat si  volem  assolir  una  millora  en  les  taxes  de supervivència  amb  qualitats  de  les  víctimes  de  mort  sobtada  i  per  tant  la  formació  dels escolars,  futurs  ciutadans,  ha de ser un objectiu.

Objectius del programa de Suport Vital Bàsic

L’objectiu general  és que els docents d’educació física, o altres docents compromesos, dels centres docents formin en espiral en Suport Vital Bàsic i nocions de manipulació del desfibril·lador extern automàtic (DEA) als nens des de ben petits (P3) fins a 4t d’ESO.

Objectius específics

  • Potenciar i adquirir valors de solidaritat i suport entre tota la comunitat educativa
  • Conscienciar i aprendre procediments bàsic davant situacions d’aturada cardiorrespiratòria
  • Canviar el “ no fer, per por de no saber”, pel “fer, per ajudar”.
  • Conèixer l’aplicació del programa Suport Vital Bàsic als centres docents.
  • Adquirir coneixements i habilitats per a iniciar i implementar el programa al centre docent.
  • Dur a terme sessions a l’aula del Programa segons cicle a través de la pràctica i la  transferència a l’aula dels coneixements adquirits.
Resum del currículum de Suport Vital Bàsic

Actuacions realitzades

  • Durant el curs 2017-2018 es féu la formació del professorat en Suport Vital Bàsic i es féu la transferència a l’aula en dues hores lectives d’una matèria optativa a 1r ESO.
  • El tercer trimestre del curs 2018-2019 tots els alumnes de 1r ESO participaren en un taller sobre com actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria.

Els tallers de formació per als alumnes de 1r ESO es continuaran fent el curs 2019-2020.