Departament de Ciències

Professorat

  • Montserrat Vallhonrat Pastor <monvaltor@inscabrils.cat>
  • Marta Amat Rabassa <mararab@inscabrils.cat>
  • Joan Llansó Estrada <joallada@inscabrils.cat>— Cap de Departament.
  • Carles Marin Palomo <carmarpal@inscabrils.cat>
  • Jordi Xaubet Girvés  <jorxauves@inscabrils.cat>

Matèries impartides

  • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia 1r, 3r i 4t ESO
  • Ciències de la Naturalesa: Física i Química  2n, 3r i 4t ESO
  • Cultura científica 4t ESO

Per les matèries que es cursen a l’ESO utilitzem un llibre digital basat en la Teoria Constructivista de l’aprenentatge on l’alumnat, partint dels seus coneixements previs, va connectant les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment.

La metodologia utilitzada en les classes de grup es reforça amb una sessió setmanal al laboratori, on mig grup d’alumnes realitza pràctiques i/o exercicis que consoliden el que s’ha treballat a l’aula. 

Tot l’alumnat de 4t d’ESO cursa alguna matèria de ciències experimentals (Biologia i Geologia, Física i Química o Cultura Científica) per tal d’assegurar uns coneixements bàsics de l’àmbit en acabar l’ESO.

Activitats i sortides