Departament d’Orientació

Departament d’Orientació

La nostra característica recau en l’atenció personal i social dels alumnes de l’institut, donant un suport específic en el seus aprenentatges, segons les seves característiques personals.

Per aquest motiu tenim activa una aula SIEI (suport intensiu a l’escolarització inclusiva), on s’acullen entre 10 alumnes on se’ls ofereix un espai de creixement i maduració combinat amb l’aula ordinària. Us convidem a donar un cop d’ull al blog.

http://useecabrils.blogspot.com/

També és de la nostra competència el treball que es realitza en les optatives de mediació i optativa de Orientació.

Entenem la mediació com un canal per potenciar la formació d’alumnes que vetllin per una bona convivència dins dels centre, per això en aquesta optativa es contribueix en el desenvolupament d’habilitats relacionals positives, basades en el diàleg i l’assertivitat com a motor per propiciar un clima educatiu agradable i una gestió òptima dels conflictes.

El Departament d’Orientació s’encarrega de:

  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals amb els alumnes que ho necessiten.
  • Realitzar avaluacions generals per a millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes i assessorar-los en els itineraris a seguir.
  • Coordinar i orientar les mesures d’atenció a la diversitat amb reforços educatius, adaptacions curriculars, plans individualitzats, derivacions a especialistes, etc.
  • Cooperar amb l’equip docent orientant per la millora del procés d’aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Facilitar l’orientació escolar i professional als alumnes i a les famílies.
  • Establir canals de comunicació amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes del centre.

Una de les motivacions en el nostre departament és donar suport a l’aprenentatge i al seu benestar personal des d’una mirada sistèmica, posant èmfasi en l’adquisició de competències que permetin a l’alumnat desenvolupar-se en el seu entorn més proper.

Professorat curs 2020/21

Cap de departament: Sara Pastor Piqué.

Tutora de la SIEI: Nerea Prieto Morillas

Professora de la SIEI: Ana Badenes Gasset

Educadora d’educació especial: Rosa Maria Rodenas