Projecte curricular

Estructura curricular general

Matèries comunes
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Llengua Catalana

3

3

3

3

Llengua Castellana

3

3

3

3

Llengua Anglesa

3

4

3

4

Ciències Socials: geografia i història

3

3

3

3

Cultura valors ètics /Religió

1

1

1

1

Educació Física

2

2

2

2

Educació Visual i Plàstica

2

0

2

0

Música

2

2

0

0

Matemàtiques

3

4

4

4

Biologia i Geologia

3

0

2

0

Física i Química

0

3

2

Tecnologia

2

2

2

Tutoria

1

1

1

1

Matèries Optatives

2

2

2

Matèries de Modalitat

9

Treball de Síntesi

(1)

(1)

(1)

Projecte de Recerca

(1)

Hores totals
30
30
30
30