Itineraris 4t ESO

Itineraris i matèries de modalitat 4t ESO — Curs 2020-2021

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir tres matèries optatives que ocuparan 9 hores setmanals del currículum.

Cada alumne haurà de triar un itinerari que determinarà dues matèries d’itinerari de 3 hores setmanals i escollir una altra una matèria de 3 hores setmanals.

Matèries optatives d’itinerari
 • BIOLOGIA I GEOLOGIA: estudi de la vida (genètica, origen i evolució dels éssers vius) i dels mecanismes de la dinàmica externa i interna de la Terra.

 • CULTURA CIENTÍFICA: reflexió sobre l’activitat científica i sobre les seves repercussions tecnològiques per estimular un sentit crític basat en el coneixement.

 • FÍSICA I QUÍMICA: aprofundiment ens els aspectes bàsics de la física i de la química.

 • LLATÍ: Introducció a la llengua llatina i a la cultura clàssica.

 • TECNOLOGIA: aplicació de la física a elements mecànics, elèctrics, electrònics i automatismes.

 • ECONOMIA: introducció dels conceptes bàsics coneixements de cultura econòmica i dialèctica, i de raonament econòmic i modelització.

Tercera matèria optativa
 • EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA: integració de les arts plàstiques i el disseny a través de la visió de projecte. Es treballa amb diferents llenguatges plàstics com ara la fotografia, el packaging, la tipografia, la il·lustració. Conté i amplia també elements de dibuix tècnic, que és el llenguatge de la indústria.

 • FILOSOFIA: Estimulació del pensament personal i del debat sobre qüestions com la personalitat i identitat, l’ésser humà i coneixement, individu i societat, llibertat i creativitat.

 • FRANCÈS: Aprofundiment del francès per a alumnes que ja l’han cursat com a segona llengua estrangera en els cursos anteriors.

 • INFORMÀTICA: Informàtica general d’usuari: editor, full de càlcul, dibuix vectorial, Internet, imatge digital, pàgines web i blocs.

 • MÚSICA: La matèria està dividida en dues parts: un bloc centrat en la música actual (música popular urbana, música en el cinema, arts escèniques, mitjans de comunicació i publicitat ) on escoltarem molta música i un bloc centrat en la pràctica instrumental i vocal on tocarem i cantarem cançons de diferents estils.

Itineraris

Itinerari

Matèries pròpies de l’itinerari

A – CIÈNCIES NATURALS

BIOLOGIA I GEOLOGIA / FÍSICA I QUÍMICA

B – CIÈNCIES I TECNOLOGIA

TECNOLOGIA / FÍSICA I QUÍMICA

C – HUMANITATS

LLATÍ / CULTURA CIENTÍFICA

D – CIÈNCIES SOCIALS

ECONOMIA / CULTURA CIENTÍFICA

Cal tenir present que:

Les matèries que formen el currículum comú de 4t d’ESO asseguren una bona formació general independentment de l’itinerari escollit.

L’elecció de qualsevol dels itineraris no determina l’elecció de cap modalitat de batxillerat o de cicle formatiu, tot i que una bona elecció és important per assegurar l’èxit en la formació postobligatòria.

Tots els itineraris contenen una matèria de l’àmbit científico-tècnic per assegurar l’assoliment de les competències bàsiques d’aquest àmbit al finalitzar l’ESO.

Tria i assignació de les matèries optatives

Els alumnes han d’omplir l’imprès de tria marcant un ordre de preferència per a cada opció d’itinerari i per a cada opció de tercera matèria.

L’assignació respectarà les primeres preferències dels alumnes sempre que hi hagi disponibilitat de places.

Si la demanda en primera preferència per cursar una matèria sobrepassa les places disponibles caldrà distribuir els alumnes d’acord els criteris d’assignació del centre.

 • S’assignaran en primer lloc els alumnes que superin l’avaluació ordinària ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic de 3r ESO.

 • S’assignaran en segon lloc els alumnes que superin l’avaluació extraordinària ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic de 3r ESO.

 • L’assignació d’itinerari i de tercera matèria es comunicarà a tots els alumnes el dia 26 de juny de 2020 coincidint amb el lliurament dels butlletins de qualificacions de l’avaluació extraordinària.