Objectius

Les actuacions en relació a la tutoria individual i de grup persegueixen els següents objectius:

1. Objectius generals

 • Facilitar l’adaptació de l’alumnat, especialment d’aquells que s’hi incorporen per primera vegada, a les normes de l’institut, als processos d’aprenentatge i a la convivència en un grup classe.
 • Efectuar el seguiment individual de l’evolució del procés educatiu dels alumnes i dels seus resultats acadèmics i ajudar-los en la seva maduració com a persones i a entendre i assumir els canvis físics i psicològics propis de l’etapa d’educació secundària.
 • Efectuar l’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, especialment a 3r i 4t.
 • Facilitar la cooperació educativa entre els professors/es i els pares i mares dels alumnes i informar-los de l’evolució del procés educatiu dels alumnes i dels seus resultats acadèmics, així com d’aquells factors d’importància que hi incideixen.
 • Recollir i donar resposta a les necessitats d’informació i de formació del professorat per a les funcions que han d’assumir com a tutors/es.

2. Objectius específics

Respecte de l’alumnat:

 • Ajudar-los a conèixer el funcionament de l’Institut, a acceptar-ne les normes de convivència i col·laborar en el seu compliment per tal d’aconseguir un bon clima de Centre.
 • Ajudar-los que es coneguin millor personalment i que assumeixin la seva evolució física i psicològica.
 • Potenciar la convivència, el respecte i la tolerància envers tots els membres de la Comunitat Educativa, valorant el diàleg com a eina fonamental per a la resolució de conflictes.
 • Promoure activitats entre iguals que afavoreixen el procés d’ensenyament – aprenentatge.
 • Motivar la seva participació en les activitats que proposi l’Institut: sortides, concursos, celebracions, activitats extraescolars, etc.
 • Crear hàbits de respecte a les instal·lacions i el material escolar comunitari o particular. Implicar-los en la neteja del centre.
 • Informar-los de les alternatives d’estudis al llarg de l’ESO i quan acabin l’ESO, i ajudar-los a triar-les atenent als seus interessos i capacitats.
 • Recollir les propostes i valoracions dels alumnes referents a la seva educació i convivència de l’institut, i al seu funcionament.

Respecte de les famílies

 • Informar els pares i mares del funcionament de l’Institut.
 • Informar els pares i mares de la situació acadèmica i personal del seu fill/a
 • Afavorir-ne la participació en els processos de presa de decisions de l’alumnat en relació al seu currículum i en el seguiment d’aquest
 • Ajudar-los a assumir decisions sobre el procés de formació dels seus fills i sobre la presa de decisions del propi alumne/a.

Respecte del tutor/a

 • Acollir l’alumnat nou, integrar-lo al centre i al grup classe, i fer-li conèixer les normes de funcionament de l’institut.
 • Conèixer les característiques i situació de l’alumnat (familiar, acadèmica, personal).
 • Donar-les a conèixer, si s’escau, a la resta del professorat o al Departament d’Orientació Educativa perquè en faci una correcta gestió.
 • Coordinar-se amb el departament d’Orientació Educativa i l`EAP per tal d’atendre les necessitats específiques dels alumnes tant en l’àmbit personal com escolar.
 • Fer el seguiment dels seus resultats acadèmics amb la resta del professorat, l’alumne mateix i la seva família.
 • Orientar l’alumne i la seva família en la tria de les opcions acadèmiques i professionals.
 • Desenvolupar les activitats previstes per a la matèria de Tutoria.

Respecte del professorat de l’Equip Docent

 • Mantenir actualitzada la informació referida al seguiment acadèmic i al comportament i hàbits de l’alumnat de què és responsable i transmetre al tutor per tal que en pugui fer el seguiment.
 • Prendre les decisions sobre un eventual canvi de grup de l’alumne al llarg del curs i per a la confecció dels grup del curs següent.
 • Prendre les decisions sobre les mesures d’atenció a la diversitat que pugui necessitar l’alumne.
 • Recollir els suggeriments i valoracions de l’alumnat sobre el funcionament de l’Institut, del grup i de les diverses matèries i donar-hi resposta o fer-los arribar la de l’equip directiu.
 • Conèixer i contribuir a millorar el continguts de la matèria de tutoria.
 • Vetllar per la bona convivència a l’Institut.