Proves extraordinàries per obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cada any es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

​Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne o alumna.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

    – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    ​- Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    – Ser esportista d’alt rendiment.

  3. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

 

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 12 de febrer de 2021​
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 22 al 24 de febrer de 2021
Realització prevista de les proves De l’1 al 12 de març de 2021