Proves de quart ESO Curs 2018-2019

PROVA D’AVALUACIÓ DE 4t D’ESO – CURS 2018-19
Els propers dies 13 i 14 de febrer els alumnes de 4t d’ESO de tots els centres realitzaranles següents proves de competències i coneixements bàsics:

 • Dimecres 13 de febrer:
  •   Anglès
  •   Cientificotecnològica
 •  Dijous 14 de febrer:
  •   Llengua catalana
  •   Matemàtiques
  •   Llengua castellana

Aquestes proves es faran al centre però les aplicaran i corregiran professors externs. És important per a l’alumne i per al centre que aquests controls es facin d’una forma conscient i responsable ja que el resultat que s’obtindrà es compararà amb el de la resta d’alumnes i d’instituts de Catalunya i indicarà el seu nivell de competències per
acreditar l’etapa i per seguir estudis superiors.
La participació de l’alumne en aquestes proves és obligatòria. Si l’alumne no hi pot assistir caldrà que els seus pares signin una justificació raonada i documentada dels motius de l’absència. Us demanem que si l’absència es pot programar per un altre dia es prioritzi sempre la realització de les proves.
Per fer aquestes proves l’alumne haurà de portar:
• Bolígraf per a totes les proves (no es poden fer amb llapis). Cal que en portin un de recanvi.
• Calculadora per a la prova de Matemàtiques i Cientificotecnològica. Cada alumne ha de portar la seva pròpia calculadora. No es pot compartir ni es podran utilitzar telèfons mòbils ni cap altre aparell electrònic per fer càlculs.
• Es pot portar un regle de 30 cm com a material auxiliar.
• No cal portar fulls en blanc. Als quaderns hi haurà una pàgina que es podrà fer servir d’esborrany, per tant, l’alumne no podrà utilitzar cap full a part.
• No es pot utilitzar cap líquid o material corrector (Tipp-Ex o similars)