Pla de reobertura del centre

REOBERTURA DEL CENTRE DURANT EL MES DE JUNY

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos com es farà la reobertura del nostre centre aquest final de curs seguint el que estableix el Departament d’Educació en el document Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.

Cal destacar primerament que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, continuarà desenvolupant-se en format telemàtic i acabarà el dia 19 de juny.

El període d’obertura del centre es preveu que sigui entre el 8 i el 19 de juny sempre que el nostre municipi estigui en Fase 2 de desescalada.

El marc horari de totes les activitats que es realitzaran al centre serà de 9.00 a 13.00.

Cal tenir present també que l’assistència de l’alumnat al centre durant aquest període és totalment voluntària i que, en tot cas, s’haurà de fer observant les mesures que les autoritats sanitàries han establert, per que fa a l’adequació d’espais, a les mesures de distanciament i higiene i a la vulnerabilitat d’alumnat i personal del centre.

Els objectius que el Departament d’Educació planteja per aquest període d’obertura són:

 1. L’acció educativa presencial per als alumnes de 4t d’ESO, en grups de 15 alumnes com a màxim, per realitzar activitats no lectives entre les que es prioritzaran les d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs.
 2. L’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Per realitzar-la es programarà un dia i una hora de retrobament de l’alumnat i, si s’escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. 

És condició indispensable per poder assistir al centre:

 • Haver concertat entrevista amb el tutor.
 • Complir els requisits que es detallen, portar la declaració responsable emplenada i signada que ho acrediti i respectar les mesures de protecció i de prevenció.
 • Si un familiar ha comunicat al tutor o tutora que vol estar present en l’entrevista també haurà de complir els mateixos requisits de seguretat que detallem a continuació i haurà de respectar les mateixes mesures de protecció i de prevenció.

Condicions per poder assistir al centre

 1. L’alumnat haurà de portar el primer dia la declaració responsable (que adjuntem) signada pel pare, mare o tutor legal conforme compleix els següents requisits:
 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
 • En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i els equips mèdics de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:
  • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 1. Les famílies vigilaran l’estat de salut dels fills o filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa. Si té febre o algun símptoma compatible amb la COVID-19 no podrà assistir al centre.
 2. Les famílies han d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne.

 

Mesures de protecció i prevenció

 1. Les entrades es faran esglaonades, segons el volum d’alumnat a atendre.
 2. S’han de respectar escrupolosament les indicacions sobre: l’entrada i sortida del centre, els espais que es poden ocupar i la circulació pels passadissos.
 3. Es farà un ús controlat dels lavabos i estarà prohibit l’ús de les fonts.
 4. S’ha mantenir en tot moment la distància màxima de seguretat de 2 metres entre l’alumnat i entre l’alumnat i les persones adultes. 
 5. Tot l’alumnat haurà d’assistir amb mascareta al centre. L’ús de mascaretes és obligatori en tot el recinte escolar.
 6. Dins les aules, es podrà prescindir de les mascaretes sempre i quan es mantingui la distància de seguretat de 2 metres entre persones i ho autoritzi el professorat.
 7. Es vetllarà perquè hi hagi una ventilació adequada dels espais.
 8. Es desinfectaran diàriament tots els espais utilitzats.
 9. No hi haurà servei de cantina ni es preveu la utilització del pati.
 10. Es requerirà que l’alumnat es renti les mans amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic a l’arribada i a la sortida del centre educatiu i abans i després d’anar al WC.
 11. Les persones adultes que acompanyin l’alumnat no podran accedir al recinte escolar sinó que hauran de deixar-los a la porta de l’institut. Si alguna persona adulta ha d’entrar al recinte haurà de ser amb cita prèvia.
 12. En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a durant la seva presència al centre:
  • Se l’aïllarà en un despatx.
  • S’avisarà a la mare, pare, tutora o tutor legal.
  • S’informarà al CAP de Cabrils per tal que activi els protocols previstos.
  • Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
 13. La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol alumne/a serà considerada una falta greu per a la convivència en el centre, i implicarà, com a mesura preventiva, la possibilitat de no assistència al centre.

 

Recollida de material al centre

La recollida del material que roman en el centre es farà de manera organitzada abans del 30 de juny. Rebreu més instruccions al respecte.

 

Més informació

Pla_obertura_juny_2020

Declaració responsable