Aula d’Acollida

Fa anys que l’institut està dotat amb l’Aula d’Acollida, que és un suport específic d’atenció a la diversitat destinat a aquell alumnat nouvingut que acaba d’arribar o fa poc temps que viu a Catalunya. Aquest recurs busca facilitar l’arribada i l’adaptació de l’alumnat al nou entorn i hi assisteix durant alguns espais dins el seu horari lectiu al centre. Durant tot el curs, a l’Aula d’Acollida es va incorporant nous nois i noies que aporten molta singularitat a aquest espai de l’institut. Tots ells formen part d’un grup ordinari entre 1r i 4rt d’ESO on passen la majoria del seu horari lectiu setmanal.

Pel que fa a l’organització d’aquest espai, cal fer èmfasi que es treballa en grups reduïts fet que facilita l’acolliment de les persones nouvingudes i un millor suport en l’aprenentatge. Les necessitats de cada cas poden ser ben diverses i això requereix una planificació amb uns objectius específics per a cada alumne/a del grup. Aquestes adaptacions es recullen en un pla individualitzat que és el que es té en compte per a l’avaluació de cada trimestre.

La metodologia de l’aula es basa en  l’aprenentatge funcional i significatiu on l’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. Es busca crear espais on l’alumnat pugui sentir-se acollit i valoritzat. Per això, no només es fa un treball en l’àmbit lingüístic de  llengua catalana sinó, també, dels aspectes més socioemocionals de la persona. A partir d’eixos temàtics propers a ells i tenint molt en compte els aspectes interculturals, es van introduïnt els continguts de formes ben diverses. Tenint en compte que a l’institut està implantat en sistema educat 2.0, des d’aquest espai també es tenen molt en compte el treball transversal de l’àmbit digital. Moltes de les tasques es fan mitjançant l’entorn virtual Classroom de Google com també hi ha activitats penjades al Moodle. A part, es crea molt material audiovisual fruit de les activitats diàries a l’aula.

Des de l’Aula d’Acollida també s’intenten fer moltes sortides fora del centre les quals complementen clarament les activitats curriculars diàries. Algunes es centren en conèixer el barri i la ciutat on viuen i les altres són de caire més cultural com són les visites a Museus fora de Terrassa (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso, etc).

 

Blog de l’Aula d’acollida