Política de Qualitat

L’equip directiu de l’INS Santa Eulàlia està compromès amb la implantació, el manteniment i la millora contínua de la seva gestió, per la qual cosa:

 • Ha integrat com a forma de gestió del centre la gestió per procesos segons el sistema ISO 9001.
 • S’implica en crear i mantenir la sensibilització de l’organització de la importància de detectar i satisfer els requisits o necessitats dels principals grups d’interès, així com els legals i reglamentaris.
 • Estableix la política de la qualitat i proposa els objectius de la qualitat.
 • Porta a terme les revisions del sistema de gestió de la qualitat.
 • S’assegura de la disponibilitat de recursos.

L’INS Santa Eulàlia ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, per tal de millorar de forma contínua la seva gestió i el servei prestat. El referent fonamental és la Norma UNE-EN ISO 9001 i, segons aquest, ha establert els instruments d’execució, seguiment, anàlisi, control i valoració dels seus processos.

Les directrius de la nostra Política de Qualitat és recolzen en els principis bàsics establerts a la nostra Missió i Visió de centre, situats a la base de la nostra tasca com a centre educatiu i que queden reflectits al nostre Projecte Educatiu de Centre.

Així, la nostra Política de Qualitat es defineix segons els següents eixos:

 • La millora contínua dels ensenyaments que imparteix el centre i la seva gestió eficient.
 • L’adequació de les activitats del centre a la seva missió, visió i valors fonamentals.
 • La satisfacció de les necessitats dels grups d’interès, oferint un servei de qualitat.
 • La formació contínua de l’equip humà del centre.
 • La participació democràtica en la vida del centre des del respecte i la responsabilitat per tal que tota la comunitat educativa compti amb els canals que possibiliten la seva implicació en el sistema de gestió i en les activitats del centre i el treball cooperatiu.

Els instruments que asseguren el desplegament satisfactori d’aquestos eixos des del Sistema de Qualitat són:

 • Desenvolupament de la Norma UNE-EN ISO 9001
 • Mesura i anàlisiperiòdica de la satisfacció.
 • El seguiment i avaluació dels indicadors anuals.
 • Revisió del sistemade Qualitat i actualització periòdica dels procesos.
 • Auditories internes i externes

En l’actualitat l’abast del sistema de gestió de qualitat és: ESO, Batxillerat, Formació profesional de grau mitjà i superior, així com tots els procesos estratègics, Claus i de Suport necessaris per a la seva gestió.