Normes i funcionament

Capítol 1. Normes generals del centre.
 • Art. 1 És indispensable mantenir un respecte absolut per les persones i el material. Es vetllarà per aconseguir-ho i l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes de respecte es considerarà una conducta contrària o greument perjudicial a les normes de convivència del centre, depenent de la seva importància.
 • Art. 2 El centre disposarà dels espais necessaris perquè es puguin manifestar les diverses informacions i opinions. La utilització d’altres espais no és permesa si no s’autoritza expressament.
 • Art. 3 L’alumnat no podrà fer ús dels espais destinats exclusivament al professorat i al personal no docent.
 • Art. 4 El funcionament de les guàrdies lectives està establert al PR13-02
 • Art. 5 L’alumnat farà el canvi d’aula necessàriament en ordre i el més ràpidament possible. Arribar a l’aula un cop hagi començat la classe suposarà un retard que cal justificar; no obstant, l’alumne/a haurà d’entrar a classe, si ha començat un examen el professor podrà negar-li el dret a realitzar l’examen . En cas de retards reiteratius, el/la professor/a té la potestat de no permetre l’entrada de l’alumne a classe. Aleshores aquest haurà d’anar a l’aula de guàrdia i quedar sota la seva vigilància fins a la següent hora lectiva, que es reintegrarà al seu grup.
  Si el/la professor/a es retarda o falta, el delegat/a o l’alumne/a encarregat/da avisarà al professor/a de guàrdia o a algun dels membres de l’equip directiu que no hi ha professor/a a la seva classe.

5.1. Els alumnes accediran a les seves taquilles només al moment d’entrar i sortir de l’institut i a l’inici i final del temps d’esbarjo.

5.2. Els alumnes romandran sols dins l’aula el temps imprescindible per tal que el professorat faci el canvi d’aula. Si el/la professor/a ha de sortir o cridar al professor de guàrdia enviarà un alumne a demanar ho i quan aquest vingui podrà sortir. En acabar la classe, si no han de canviar d’espai, els alumnes romandran a l’aula fins que arribi el/la professor/a.

 • Art.6. Els alumnes d’ESO no podran sortir del recinte escolar durant l’hora de l’esbarjo.

6.1. Els alumnes només podran sortir de classe en cas de necessitat i amb l’autorització del professor/a.

 • Art. 7 No és permès de fumar ni prendre alcohol dins el centre.
 • Art 8. No és permès entrar a l’institut amb patins, monopatins o altres objectes similars.

8.1. Els professors i alumnes podran aparcar els seus vehicles als espais habilitats. L’aparcament de bicicletes dels alumnes serà un espai obert on la responsabilitat no serà del centre.

 • Art 9. Es prohibeix la introducció al centre d’objectes que puguin malmetre les instal·lacions (retoladors permanents) i que puguin ser perillosos (cúters, navalles, petards,…). Aquests objectes i estris seran confiscats i romandran a Direcció fins al final de curs i l’alumne pot ser sancionat. S’exceptua els casos en que el professor o professora hagi donat l’autorització expressa per motius acadèmics.
 • Art 10. No està permesa la utilització dels dispositius mòbils a l’aula ni la seva presència sobre de la taula, a no ser que el/la professor/a ho permeti per qüestions didàctiques. Si l’alumne no segueix aquesta norma el/la professor/a posarà una amonestació amb les conseqüències, ja tipificades, que es deriven d’aquest fet
 • Art 11. Per tal de garantir el dret a la pròpia imatge, queda prohibit als alumnes la utilització en el centre de cap tipus de càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils o aparells dotats de sistema de gravació d’imatges i so en qualsevol de les seves funcions, excepte autorització expressa del professor. Per a qualsevol emergència o necessitat de comunicació està a disposició d’alumnes i famílies el telèfon del centre. Aquests objectes i estris seran confiscats i romandran a Direcció fins que el pare o la mare del/de la alumne/a vingui a recollir-los i l’alumne pot ser sancionat.
 • Art 12. Quan un alumne li calgui atenció mèdica, un dels professors de guàrdia serà l’encarregat de establir contacte amb la família i/o d’acompanyar-lo a la mútua o l’hospital en  taxi, si fos necessari.
Capítol 2. Assistència i puntualitat de l’alumnat

 

 • Art 13. L’alumnat té el dret i el deure d’assistir amb puntualitat a les classes.

13.1 Alumnes d’ESO

13.1.1. La porta principal d’accés al centre s’obrirà a les 8.00 i es tancarà 5 minuts més tard. A partir d’aquell moment Consergeria regularà l’accés a l’Institut, es permetrà l’accés i el professor/a que tingui classe amb aquell/a alumne el sancionarà amb el corresponent retard.

13.1.2. Qualsevol falta o retard s’ha de justificar per escrit al/a la professor/a que pertoqui, omplint l’imprès corresponent que es proporcionarà a consergeria i donant-l’hi al tutor/a. Aquesta justificació anirà acompanyada, en cas de malaltia o visita mèdica, d’un justificant expedit pel personal sanitari i en cas d’absències d’altra mena, per un certificat de la institució visitada i/o una trucada personal del pare, mare o tutor legal de l’alumne. També es podrà justificar amb la presència al centre de les persones abans esmentades.

13.1.3. La comunicació a les famílies de les absències, es realitzarà mitjançant sms  o mitjançant qualsevol altre sistema.

13.1.4. Qualsevol tipus de falta o retard s’haurà de justificar dins un període de 5 dies hàbils comptant des de l’endemà del dia de la falta o retard.

13.1.5. Un cop al mes Coordinació Pedagògica i la persona TIS gestionaran els casos d’absentisme del centre amb l’objectiu de reduir-lo i n’informarà a les parts afectades.

13.1.6. L’abandonament del centre o de l’aula sense permís del professorat queda expressament prohibit , està considerat com a conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre i no és justificable de cap de les maneres.

13.1.7. La inassistència organitzada a classes (vaga d’alumnes) dels alumnes que permeti la normativa, es considerarà com a falta justificada si es comunica formalment amb dos dies d’antelació al tutor i a Direcció

13.2. Alumnes d’ensenyaments post-obligatoris

13.2.1. Entrada i sortida de classe. Els alumnes de estudis post-obligatoris tenen l’accés lliure al institut per assistir a les classes de les matèries en que estan matriculats.

L’entrada i sortida de l’Institut es realitzarà a l’hora de canvi de classes.

Consergeria pot impedir l’entrada al Institut als alumnes fora del interval del 5 minuts abans i després del canvi de classe.

El professor pot impedir l’accés a classe als alumnes que, reiteradament, arribin tard sense justificació.

Un cop iniciada la classe, l’entrada i sortida d’alumnes haurà d’estar autoritzada pel professor o un membre de l’equip directiu.

Els alumnes no poden romandre als passadissos.

13.2.2. Justificació de faltes i retards. Qualsevol falta o retard s’haurà de justificar per escrit al tutor dins un període de 5 dies hàbils comptant des de l’endemà del dia de la falta o retard.
Es consideraran faltes justificades aquelles que no depenen de la voluntat  del alumne.
En cas de malaltia o visita mèdica, les faltes es justificaran amb un document expedit pel personal sanitari i en cas d’absències d’altra mena, per un certificat de la institució visitada.
En funció de la causa que origina la falta i del document que aporti l’alumne, el tutor determinarà si la falta es justificada o no.
La inassistència organitzada a classes (vaga d’alumnes) es considerarà com a falta justificada si es comunica formalment amb dos dies d’antelació al tutor i a Direcció

13.2.3. Sancions per acumulació de faltes o retards. El tutor informarà periòdicament al alumne (o pare, mare o tutor legal en cas de menors) de les absències a classe quan aquestes siguin continuades i/o significatives. Les comunicacions del tutor amb els alumes (o pare, mare o tutor legal en cas de menors) quedaran enregistrades a la documentació de tutoria de grup.
Quan les faltes d’assistència injustificades superin el 10% de les hores de una unitat formativa (o mòdul, crèdit o curs), el professor (o tutor o equip directiu), podran iniciar l’aplicació de mesures disciplinaries que, en funció de la gravetat,  poden arribar fins a ocasionar la baixa del alumne al centre.
Quan les faltes d’assistència  totals (justificades i injustificades) superin el 25% de les hores de la unitat formativa o mòdul, el professor (o tutor o equip directiu), podran iniciar l’aplicació de mesures disciplinàries que, en funció de la gravetat, poden arribar fins a ocasionar la pèrdua de la avaluació continuada de la unitat formativa o mòdul.
L’alumne que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la primera convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria és voluntària. A l’alumne que no s’hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a “No presentat” (NP).
Els professors del centre han d’establir el calendari i les estratègies de recuperació de la segona convocatòria, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d’estar previstes en la programació de la unitat formativa. En tot cas, els alumnes han d’estar informats de les activitats que han de dur a terme per recuperar les unitats formatives suspeses, així com del període i les dates en què es faran les activitats d’avaluació corresponents a les segones convocatòries.”

13.2.4. Al batxillerat el dret a l’avaluació contínua de cada matèria es podrà perdre si l’alumne no assisteix com a mínim a un 80% de les classes d’aquesta matèria.

13.2.5. Els alumnes d’ensenyaments post-obligatoris podran sortir del centre durant el temps d’esbarjo .

Capítol 3. Assistència i puntualitat del professorat
 • Art 14. Per tal de potenciar el bon funcionament del centre i facilitar el treball dels professors de guàrdia, en nombre molt reduït i amb una dispersió important dels espais a controlar, és del tot imprescindible seguir aquestes pautes de caràcter general:

1)    Facilitar la tasca dels professors de guàrdia realitzant el control d’assistència diària establert quan el professor entra iniciant la seva jornada o permanència en el centre i quan finalitza o surt del centre.
2)    Comunicar al Cap d’Estudis d’ESO/BTX i/o al Cap d’Estudis d’FP amb tota l’anterioritat que sigui possible, la previsió de no assistència o de manca de puntualitat a qualsevol activitat del centre (classes, guàrdies, reunions…).
3)    Si es preveu la no assistència a alguna classe, el professor o professora haurà de lliurar a Consergeria el material i/o activitats previstes per a aquesta sessió, per tal de fer la transferència d’aquesta informació als professors de guàrdia i organitzar les substitucions que siguin necessàries. Quan la no assistència no ha pogut ser prevista i sempre i quan sigui possible, el professor o professora implicat es comunicarà amb el centre per tal de fer arribar aquesta informació.

14.    La no assistència al centre o la manca de puntualitat es justificaran omplint el document corresponent que es troba a la sala de professors i que ha de contenir el vist i plau de Prefectura d’Estudis. Aquest document es lliurarà als Cap d’Estudis corresponent en el termini més breu possible des de la incorporació del professor al centre i ha d’anar acompanyat dels justificants corresponents.

14.2.    Les sol·licituds de permisos especials per a realitzar determinades activitats que impliquin la no assistència al centre dins l’horari de cada professor/a, s’adreçaran al director del centre.

14.3.    Les baixes per malaltia s‘han de trametre immediatament al centre per fax o email per poder demanar a continuació un substitut o substituta als Serveis Territorials en qualsevol cas s’enviarà l’original al centre el més aviat possible per tal que es pugui trametre al servei de personal docent. Sense aquest document no es pot iniciar el procés . És del tot imprescindible que quan el/la professor/a estigui de baixa ho notifiqui directament al Secretari/a del centre. i que aquest ho comuniqui a la resta de l’equip directiu.

14.4.    Cada mes es farà pública a la sala de professors, una relació de tot el professorat amb les faltes d’assistència corresponents.

Capítol 4. Convivència al centre.
 • Art. 15 La classe és un lloc de treball i convivència. L’estudi constitueix un deure bàsic que es concreta entre altres en les obligacions següents: assistir a classe, participar en totes les activitats i en les tasques encomanades pel professor i respectar el dret als estudis dels companys.
 • Art. 16 El respecte de les normes de convivència entre els membres de la comunitat educativa inclou les obligacions següents:

16.1.    Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

16.2.    No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

16.3.    Respectar el caràcter propi del centre i complir les normes d’organització i funcionament del centre.

16.4.    L’alumnat és responsable del manteniment de l’aula i del seu material, així com altres dependències del centre. A aquelles persones que ocasionin desperfectes se’ls aplicarà la normativa disciplinària corresponent i estaran obligats a reparar els danys i a restituir el material. En seran responsables les persones que ho executin i les que ho tolerin, permetin o animin.

16.5.    L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, propostes i queixes formulant-les adequadament a les persones corresponents.

 • Art. 17 Quan un alumne/a mostri una conducta contrària a les normes de convivència i alteri el normal desenvolupament de la classe, el/la professor/a podrà fer-li abandonar l’aula i romandre sota la vigilància del professor de guàrdia. En cas de postobligatori aquesta actuació es farà de forma excepcional i només si és estrictament necessari, per tant si es produeix haurà de generar l’obertura d’un expedient disciplinari.

17.1. El professor deixarà constància escrita dels fets ocorreguts al full d’incidències o en el sistema de gestió que ho reculli.

 • Art. 18 En cas de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, tal com preveu l’art. 44 del Decret 279/2006 de 4 de juliol , el director o algun membre de l’equip directiu, a proposta del professor o tutor, podrà adoptar com a mesures provisionals el canvi de grup de l’alumne o la suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes o a determinades activitats per un període màxim entre 3 i 20 dies lectius.
  El centre, mitjançant el tutor o tutora, trucarà a les famílies per informar-les i lliurarà a l’alumne un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. L’alumne haurà de lliurar a la direcció del centre les tasques encomanades fetes abans d’incorporar-se a les classes.
 • Art. 19 Es podran corregir, d’acord amb el que disposa el Decret 279/2006, art. 30, els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades en l’esmentat Decret com a falta, realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l’alumne que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.