FP dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col•laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Actualment en modalitat dual el nostre centre ofereix el següents cicles:

Cicles Formatius en modalitat dual
Grau Mitjà IM20 – Instal·lacions de producció de calor
Grau Mitjà IM20 – Instal·lacions de producció de calor
Grau Mitjà IS10 – Vídeo, discjòquei i so
Grau Superior AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva
Grau Superior AEB0 – Condicionament físic
Grau Superior IMA0 – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Grau Superior IMC0 – Mecatrònica industrial